Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća.
Programom rada Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske za 2019. godinu planirano je usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća.

Izmjene i dopune tog zakona preduzimaju se u cilju potpunog usaglašavanja sa Preporukom Evropske komisije od 06. maja 2003. godine, koja se odnosi na definiciju mikro, malih i srednjih preduzeća, potpunijeg uređivanja aktivnosti i mjera za realizaciju principa iz evropskog akta za mala i srednja preduzeća, koji su preuzeti u osnovni tekst Zakona, isticanja da se postupak dodjele podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća sprovodi i u skladu sa propisima iz oblasti dodjele državne pomoći, jačanja kapaciteta Savjeta za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srpske, izmjene naziva Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i kvalitativnog i kvantitativnog povećanja nadležnosti i poslova te agencije.

Osim navedenog, ovim zakonom vrši se i usaglašavanje naziva ministarstava, koja imaju aktivnosti i zaduženja u oblasti malih i srednjih preduzeća, sa rješenjima Zakona o republičkoj upravi.

Ovim zakonom naglašava se da se podsticajna sredstva za razvoj malih i srednjih preduzeća dodjeljuju u skladu sa propisima iz oblasti dodjele državne pomoći.

U cilju što bolje koordinacije između subjekata razvoja malih i srednjih preduzeća i predstavnika privrednih subjekata koji svojim preporukama Vladi Republike Srpske predlažu poboljšanje stanja u tom sektoru, ovim zakonom povećava se kadrovski kapacitet Savjeta za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srpske sa devet na trinaest članova.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o zaštiti nejonizujućih zračenja. Ovim zakonom uređuju se načela i mjere zaštite od djelovanja nejonizujućih zračenja, stručni poslovi zaštite od nejonizujućih zračenja, sprovođenje monitoringa izvora elektromagnetnih polja i druga pitanja od značaja za zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu životne sredine od štetnog djelovanja nejonizujućih zračenja.

Ovim zakonom se daje osnov za donošenje podzakonskih akata kojima će se propisati granične vrijednosti izloženosti nejonizujućim zračenjima, a u skladu sa međunarodnim preporukama i standardima. Pojednostaviće se procedure dobijanja odobrenja za upotrebu izvora elektromagnetnih polja do 300 GHz i daće se osnova za regulisanje oblasti za koju do sada nije postojala pravna regulativa, i to za oblast optičkih zračenja. Daće se osnov za definisanje uslova za obavljanja stručnih poslova zaštite od nejonizujućih zračenja, tj. provjeru izloženosti ljudi nejonizujućim zračenjima, kao i uslovi za ovlašćivanje pravnih lica za obavljanje te djelatnosti. Uvodi se i obaveza obavljanja monitoringa izvora nejonizujućih zračenja za pravna lica koja u svom vlasništvu imaju preko 200 stacionarnih izvora nejonizujućih zračenja.

Razlog donošenja ovog zakona je i usklađivanje ovog zakona i podzakonskih akata sa pravnom tekovinom Evropske unije iz ove oblasti.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. Osnovni razlog za izmjene ovog zakona sadržan je u potrebi da se zakonom utvrdi pravo na ličnu invalidninu kao novčanu pomoć licima sa invaliditetom koja nisu smještena u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava. Pored toga, razlog za izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti sadržan je u potrebi usklađivanja sa Zakonom o radu i sa Zakonom o poreskom sistemu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt Strategije za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Srpskoj (2019-2029 godine).

Strategija za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Republici Srpskoj (2019-2019) je napravljena sa jasno definisanim ciljevima i mjerama koje je potrebno preduzeti kako bi se unaprijedilo seksualno i reproduktivno zdravlje stanovništva, sa prepoznatim partnerima i određenim vremenskim periodom koji je potreban da se zadate aktivnosti sprovedu.

Strategijom za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Republici Srpskoj su obuhvaćeni svi aspekti važni za zaštitu seksualnog i reproduktivnog zdravlja u 3 opšta cilja:

1. Planiranje porodice je dostupno svima i sve žene reproduktivne dobi koje žele potomstvo imaju zdravu trudnoću, normalan porođaj i očuvano zdravlje nakon porođaja

2. Smanjeno opterećenje bolestima reproduktivnih organa: maligne bolesti, polno prenosive bolesti, razvojne anomalije reproduktivnih organa

3. Ravnopravnost i informisanost građana u vezi sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima i zaštita u svim okolnostima

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period od 2019. do 2028. godine.

Osnovni razlog za donošenje Strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period od 2019. do 2028. godine jeste vraćanje porodičnih vrijednosti i moralnih normi, razvijanje međugeneracijske solidarnosti gdje različite generacije mogu biti jedne drugima na usluzi (stariji mlađima, mlađi starijima), te poboljšanja zdravog i aktivnog starenja.

Fokus Strategije je rješavanje problema koji se odnose na: siromaštvo starijih lica, zdravstvene usluge, stambeni prostor i životne uslove, život u ruralnim i ekonomski ugroženim područjima, socijalnu zaštitu, cjeloživotno učenje, aktivno učešće u zajednici, prevenciju nasilja, zapostavljanja i zlostavljanja starijih lica od njihovih srodnika ili drugih lica iz zajednice, društvene stavove prema starijima, kao i međugeneracijsku solidarnost. Na osnovu ovih zaključaka definisan je i model Strategije, te su u skladu sa njima urađene i buduće analize stanja starijih lica.

Donošenje Strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj predstavljao bi sastavni dio strateških opredjeljenja Vlade Republike Srpske za oblast socijalne zaštite njenih građana.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji prioritetnih projekata.

Vlada Republike Srpske je kao jedan od prioriteta u četvorogodišnjem mandatu navela istraživanje, razvoj, inovacije i digitalnu ekonomiju.

Imajući u vidu ovaj prioritet, namjera Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u narednom periodu je informatizacija društva, modernizacija administrativnog aparata i stavljanje u fokus sprečavanja odlaska IT kadra.

Ovo će s jedne strane značiti približavanje javne uprave građanima i poslovnim subjektima odnosno povećanje broja i dostupnosti javnih usluga kao i njihovo pojeftinjenje a s druge strane otvaranje mogućnosti za nova radna mjesta što na kraju dovodi do sprečavanja odliva radne snage.

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo je kao prioritetne projekte za realizaciju u 2019. godini, izdvojilo sljedeće: “RS.WIFI4ALL” (Prva faza), Platforma „eSanduče“, Aplikativni softver za sistem objedinjene naplate (SON) - Pilot projekti u domenu pametnih gradova (Smart City), E-beba – određivanje ЈMB za novorođenčad, Program prekvalifikacije visokoobrazovanih nezaposlenih lica, Promocija STEM-a (Science Technology Enineering Mathematics) edukacije u Republici Srpskoj u cilju kreiranja poslova budućnosti i Nova linija sufinansiranja naučnoistraživačkih projekata ”SINERGIЈA”.

Ukupna vrijednost navedenih projekata je 6.650.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o zahtjevima za finansijsku pomoć udruženjima od javnog interesa, te dala saglasnost na Plan dodjele sredstava udruženjima od javnog interesa u 2019. godini.

U Budžetu Republike Srpske za 2019. godinu u okviru Ministarstva uprave i lokalne samouprave planirana je pozicija Tekući grantovi udruženjima od javnog interesa, u iznosu od 100.000,00 KM. Dodjela sredstava vršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za dodjelu sredstava granta udruženjima od javnog interesa, ostalim udruženjima i fondacijama.

Sredstva se, prema utvrđenom planu, raspoređuju na sljedeći način: Savez opština i gradova RS – 35.000 KM, Savez nacionalnih manjina RS – 35.000 KM i Asocijacija „Stvaraoci Republike Srpske“- 30.000 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan deminiranja za 2019. godinu, faza XXI.

Opšti cilj aktivnosti i zadataka predloženog Plana deminiranja je bolja zaštita građana u Republici Srpskoj i BiH od eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata i mina i prirodnih i ljudskim faktorom izazvanih nesreća.

Ovim Planom predviđeno je da Republička uprava civilne zaštite u 2019. godini, u protivminskim aktivnostima, realizuje sljedeće zadatke: sa „A“ i „B“ timovima ukloni 160 komada mina, 2.340 komada eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata i pretraži 20.000 m2 eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata, deminira 370.000 m2 površine, 50.000 m2 manuelno očisti, 320.000 m2 tehnički izvidi i čisti kastene municije, te očistiti 5 objekata.

Vlada Republike Srpske donijela je Program mjera zdravstvene zaštite životinja u Republici Srpskoj u 2019. godine.

Ovim programom utvrđuju se mjere za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitskih bolesti životinja u Republici Srpskoj.

Cilj Programa je rano otkrivanje, sprečavanje pojave, širenja, praćenje, suzbijanje ili iskorjenjivanje zaraznih bolesti i obezbjeđivanje sistema obilježavanja, registracije i sljedivosti životinja da bi se obezbijedila zaštita ljudi od zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude.

Vlada Republike Srpske upoznala se Planom poslovanja „Željeznica Republike Srpske“ a.d. Doboj za period 2019-2021. godina.

Planom poslovanja za 2019-2021. godinu predviđen je porast fizičkog obima prevoza po prosječnoj stopi rasta od 1% i povećanje prihoda od prevoza roba.

Imajući u vidu postojeće stanje i dotrajalost infrastukturnih kapaciteta, u narednom periodu kao neophodnost se nameće investiranje u željezničku infrastukturu, čime bi se očuvala i poboljšala njena funkcionalnost.

„Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj su na dan 31.12.2018. godine zapošljavale 2.482 radnika. U 2019. godini predviđeno je smanjenje broja radnika za 150, a na kraju planskog perioda, očekuje se da broj radnika iznosi 2.100.

U narednom periodu Željeznice Republike Srpske očekuje složen proces restrukturiranja, a krajnji cilj ovog postupka je unapređenje operativne efikasnosti i postizanje finansijske održivosti društva.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati akontacije finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u iznosu od 500.000,00 KM.

Sredstva se raspoređuju na sljedeći način:

Nerazvijene opštine – Bratunac 14.705,88 KM, Višegrad 14.705,88 KM, Vlasenica 14.705,88 KM, Donji Žabar 14.705,88 KM, Kostajnica 14.705,88 KM, Ljubinje 14.705,88 KM, Nevesinje 14.705,88 KM, Pelagićevo 14.705,88 KM, Petrovac 14.705,88 KM, Petrovo 14.705,88 KM, Ribnik 14.705,88 KM, Rogatica 14.705,88 KM, Han Pijesak 14.705,88 KM, Šamac 14.705,88 KM, Šipovo 14.705,88.

Izrazito nerazvijene opštine – Berkovići 14.705,88 KM, Vukosavlje 14.705,88 KM, Istočni Drvar 14.705,88 KM, Istočni Mostar 14.705,88 KM, Istočni Stari Grad 14.705,88 KM, Јezero 14.705,88 KM, Kalinovik 14.705,88 KM, Kneževo 14.705,88 KM, Krupa na Uni 14.705,88 KM, Kupres 14.705,88 KM, Lopare 14.705,88 KM, Novo Goražde 14.705,88 KM, Osmaci 14.705,88 KM, Oštra Luka 14.705,88 KM, Rudo 14.705,88 KM, Srebrenica 14.705,90 KM, Trnovo 14.705,90 KM, Čajniče 14.705,90 KM, Šekovići 14.705,90 KM.