Centralna izborna komisija BiH je na 61. sjednici održanoj danas, 10.10.2022. godine donijela Naredbu Glavnom centru za brojanje za otvaranje vreća i ponovno brojanje glasačkih listića po službenoj dužnosti na svim redovnim biračkim mjestima u Republici Srpskoj za nivo predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.

 Nareba se odnosi za 2.239 redovnih biračkih mjesta u Republici Srpskoj uklјučujući i biračka mjesta u Brčko Distriktu BiH sa opcijom glasanja za Republiku Srpsku.

 Ponovno brojanje glasačkih listića izvršiće se u skladu sa dinamikom koju će utvrditi direktor Glavnog centra za brojanje o čemu će se blagovremeno obavijestiti izborni posmatrači i javnost.

 Prilikom utvrđivanja rezultata izbora za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske Glavni centar za brojanje dužan je da sačini analizu i evidenciju zaprimlјenih glasačkih listića, neiskorištenih glasačkih listića kao i analizu i posebnu evidenciju nevažećih i oštećenih glasačkih listića po svakom biračkom mjestu za koje je izdata naredba.

 

Navedena Naredba Centralne izborne komisije BiH uslijedila je nakon izvršenog uvida u zaprimlјene primjedbe i prigovore na izborni proces, kao i nakon uvida u video i drugu dostavlјenu dokumentaciju.

 Danas usvojena Naredba Glavnom centru za brojanje za otvaranje vreća i ponovno brojanje glasačkih listića po službenoj dužnosti na svim redovnim biračkim mjestima u Republici Srpskoj za nivo predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske će biti objavlјena na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba i smatrat će se da je danom objave ista dostavlјena svim kandidatima političkih subjekata, nezavisnim kandidatima kao i akreditovanim posmatračima.