AŽURIRANO 16.septembra 2019. GODINE

 

 

 1. U organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske, u srijedu, 18.septembra u Novom Gradu će biti obilježena odbrana zapadnih granica RS od hrvatske agresije. Protokol je sljedeći:

10:00-pomen i polaganje vijenaca na Spomen obilježju civilnim žrtvama rata u naselju Tunjice

10:40-parastos poginulim borcima u Odbrambeno-otadžbinskom ratu RS-na Centralnom spomeniku

11:00-polaganje vijenaca na Centralnom spomeniku poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata

11:15-obraćanje zvaničnika i kraći umjetnički program

 

  

 

 2.  Raspisuje se Javni poziv za predlaganje projekata za su/finansiranje sredstvima budžeta Opštine Novi Grad za 2019. godinu, a u skladu sa Pravilnikom o načinu odabira projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta Opštine Novi Grad (,,Službeni glasnik Opštine Novi Grad“, broj 5/18).
Za su/finansiranje projekata udruženja i drugih nevladinih organizacija budžetom Opštine Novi Grad za 2019. godinu planirana su sredstva pod ekonomskim kodom:
• 415200 – Grantovi u zemlji – Projekti omladinskih organizacija – 7.000,00 KM;
• 415200 – Grantovi u zemlji – Finansiranje projekata nevladinih organizacija – 5.000,00 KM;

Opština Novi Grad zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije. Odabrani projekti bi trebali da se implementiraju do 31.12.2019.godine.
Sredstva se dodjeljuju:
• udruženjima (udruženje – svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih osoba radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja, u skladu sa Ustavom i zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti)
• fondacijama (fondacija – pravna osoba koja nema svoje članstvo, a cilj njenog osnivanja je upravljanje određenom imovinom u opštem ili zajedničkom interesu).


 Pravo predlaganja projekata po Javnom pozivu imaju udruženja i fondacije - aplikanti koji zadovoljavaju slijedeće opšte uslove:
• da su osnovani i registrovani u BiH
• da su vođeni od strane državljana BiH
• da svoje aktivnosti realizuju na području opštine Novi Grad
• da su projekti namjenjeni građanima opštine Novi Grad
• da se projekti odnose na oblasti koje je Opština odredila kao prioritetne prema strateškim dokumentima
• da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija


Prioritetna oblast:
- Ekologija i zaštita životne sredine.
Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnosioce prijedloga projekata okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u okviru Granta za NVO i Granta za mlade iz budžeta Opštine Novi Grad.
                                                                                           
Po Javnom pozivu za predlaganje projekata mogu se prijaviti najviše 2 (dva) projekta čiji budžet kumulativno ne prelazi 50 % svakog granta.
                                                                                            
Aplikanti projektni prijedlog dostavljaju putem protokola Opštine i isključivo putem prijavnog obrasca.
Prijava treba sadržavati:
1. Popunjen Prijavni obrazac sa spiskom dokumentacije za provjeru
2. Pregled budžeta
3. Logički okvir rada
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Plan potrošnje
6. Administrativni podaci o aplikantu
7. Finansijska identifikaciona forma
8. Izjava o podobnosti
9. Narativni budžet
10. Prijedlog projekta
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na službenoj stranici Opštine: www.opstina-novigrad.com.
                                                                                           
Osim dokumenata iz tačke IV ovog javnog poziva uz prijedlog projekta obavezno se prilaže:
1. Rješenje o registraciji za aplikanta i partnera ako postoji (original ili ovjerena kopija rješenja),
2. Jedinstveni identifikacijski broj (JIB),
3. Ovjerenu fotokopiju lične karte ovlaštenog lica,
4. Opisni izvještaj o realizovanim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije odnosno Program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije,
5. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena kopija uvjerenja poreske uptave)
6. Uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih)
7. Završni godišnji finansijski izvještaj za predhodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha) osim ako je udruženje registrovano u godini objavljivanja Javnog poziva
8. Podaci o licima koji realizuju projekat (kraći CV sa dokazima)
9. Drugi dokumenti koji mogu biti relevantni
Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

Projektni prijedlozi sa nepotpunom dokumentacijom dostavljeni mimo predviđenog roka neće biti razmatrani ni finansirani.
                                                                               
Prijava, odnosno predlaganje projekata po javnom pozivu, podnosi se putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Novi Grad, ulica Petra Kočića 2, sa naznakom: Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata „Prijava projekta", a može se podnijeti ineposrednom predajom ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka u Opštinskoj upravi Novi Grad (Šalter sala)
O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdati potvrda o prijemu.
                                                                              
Krajnji rok za prijavu projekta po Javnom pozivu je 21 dan od dana objavljivanja u sredstvima informisanja. Javni poziv će biti objavljen na službenoj internet stranici Opštine Novi Grad i oglasnim tablama Opštine.
Blagovremeni i potpuni prijedlozi projekata vrednuju se prema kriterijima s pripadajućim brojem bodova.
Odluka o raspodjeli sredstava s tabelarnim prikazom svih udruženja biće objavljena na internet stranici Opštine i biće dostavljena svim učesnicima u projektu pojedinačno.
Međusobna prava i obaveze između Opštine Novi Grad i odabranih korisnika srdstava za sufinansiranje projekata urediće se Ugovorom.

Kompletan tekst javnog poziva i potrebni obrasci na: https://www.opstina-novigrad.com/

 

 

 

 

 

3.  Opštinska organizacija Crvenog krsta u okviru programskih aktivnosti organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će se održati u saradnji sa Transfuziološkom sluđbom prijedorske bolnice 18. septembra u prostorijama Opštinske organizacije Crvenog krsta. Akcija će trajati od 09:00-13:00. Pozivaju dobrovoljne davaoce krvi i humane ljudi od 18 do 65 godina da se uključe u ovu akciju.

 

 

 

 

 4. Iz Opštine Novi Grad obavještavaju roditelje, staratelje i učenike osnovnih i srednjih škola sa područja opštine da zahtjeve za sufinansiranje troškova prevoza mogu predati na šalteru broj 5 info pulta u zgradi opštine. 

Pravo na sufinansiranje troškova prevoza imaju učenici osnovnih i srednjih škola sa područja opštine koji pripadaju sljedećim socijalnim kategorijama:

1. da su članovi porodice koja prima novčanu pomoć putem Centra za socijalni rad;

2. da su članovi porodice koja koristi dodatak za njegu i pomoć drugog lica prve grupe;

3. da su u kategoriji djece i omladine sa posebnim potrebama;

4. da su u kategoriji porodica sa četvoro i više djece.

 

Roditelji ili staratelji koji pripadaju navedenim kategorijama, a žele da ostvare subvenciju za prevoz učenika u obavezi su da se obrate Centru za socijalni rad gdje će dobiti potrebno uvjerenje, nakon čega će sa potrebnom dokumentacijom izvršiti podnošenje zahtjeva u opštini Novi Grad.

Napominju da svi učenici putnici, bez obzira na pravo o subvenciji troškova prevoza od strane opštine imaju obavezu da na početku školske godine kupe kartu kod odabranog prevoznika u punom iznosu.

Predaja zahtjeva traje do 17.septembra. Detaljnije informacije učenici i roditelji mogu dobiti u kancelariji broj 32 na drugom spratu zgrade opštine.

 

 

 

5. Karate klub "Rajko Crnobrnja Gligo" organizuje redovan upis novih članova-polaznika karate škole. Istovremeno, klub organizuje upis djece od 3-5 godina u sportsku igraonicu gdje će se djeca baviti gimnastikom, ritmikom, igrama za djecu, vježbama koordinacije, razvojem motoričkih sposobnosti i osnovama karatea. Upis u karate i sportsku igraonicu obavlja se ponedeljkom, srijedom i petkom u sportskoj dvorani od 17:00-19:00, do kraja septembra.