Na osnovu  člana 66. Statuta opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad'', broj 2/17),i člana 7. Pravilnika o podsticanju volonterskog rada i nagrađivanju volontera (''Službeni glasnik opštine Novi Grad'', broj 08/18),Načelnik opštine Novi Grad

 o b j a v lj u j e

 

                                                                                            JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PODSTICANJE VOLONTERSKOG RADA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPŠTINE NOVI GRAD U 2019. GODINI

 

Pravo učešća u javnom pozivu ima udruženje koje ispunjava sljedeće uslove:

 • da je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama („Službeni glasnik RS“, br. 52/01 i 42/05),
 • da ima sjedište na području opštine Novi Grad,
 • da ima formiran volonterski servis,
 • da je uspostavilo formalnu saradnju na polju volontiranja sa drugim udruženjima, institucijama i organizacijama na području opštine,
 • da volontiranje  organizuje  u  skladu  sa  Zakonom  o  volontiranju  („Službeni glasnik  RS“,  broj  89/13)  i  da  ga  aktivno  promoviše  kroz  medije  i  štampane materijale,
 • da je opravdalo sredstva namjenski dobijena od Opštine u ranijem periodu.

 

Sredstva, koja udruženja dobiju po osnovu ovog Javnog poziva, mogu biti korištena isključivo  za  realizovanje  volonterskih  programa  i  nagrađivanje  volontera  u  tekućoj godini.

Volonterski program može se realizovati u slijedećoj oblasti:

 • Zaštita životne sredine.

Prijava projekta za dodjelu sredstava za podsticanje volonterskog rada podnosi se napropisanom obrascu – aplikacionoj formi, uz koji se prilaže sljedeća  dokumentacija:

 • kopija Rješenja o upisu u sudski registar;
 • pravilnik o radu volonterskog servisa;
 • primjerak volonterske knjižice u koju se upisuje voloterski angažman;
 • kopije sporazuma  o  saradnji  na  polju  volontiranja  sa  drugim  udruženjima, institucijama i organizacijama na području opštine;
 • primjerke promotivnih materijala kojima se promoviše volontiranje;
 • biografije lica koja realizuju volonterske programe.

 

Neće se uzimati u razmatranje projekti koje ponude sportske, političke ili mikrokreditne organizacije i sl.

Krajnji rok za predaju prijedloga projekta je 15 dana od dana objavljivanja, u zapakovanoj koverti, neposredno ili poštom na adresu:

Opština Novi Grad, Petra Kočića 2, 79 220 Novi Grad

Komisija za provođenje postupka dodjele sredstava za volontiranje,

sa naznakom „Prijava za sredstva za podsticanje volonteskog rada“

 

Neblagovremene i nepotpune aplikacije neće biti uzete u razmatranje. Prijedlozi projekata koji budu poslati e-mailom ili faksom neće biti razmatrani.

Prijedlozi projekata moraju biti na jednom od službenih jezika u Republici Srpskoj.

Opština Novi Grad nije obavezna da odobri niti jedan prijedlog projekta, niti da plati troškove predaje aplikacija.

Aplikacije možete preuzeti na Info pultu opštine Novi Grad ili na www.opstina-novigrad.com .