All for Joomla All for Webmasters

Oglasi

Oglasi Radio Novi Grad

 

Iz Turističke organizacije Novi Grad obavještavaju da je zbog nedostatka smještajnih kapaciteta u Novom Gradu, u toku prijavljivanje za iznajmljivanje prostora za smještaj učesnika maratona.
Prijaviti se mogu vlasnici stanova i kuća iz gradskog područja koji su zainteresovani da u vrijeme trajanja Maratona „Stazama Branka Ćopića“ iznajme prostor učesnicima maratona koji se održava 27. maja.
Prijave do 20. aprila u Turističkoj organizuaciji Novi Grad , Njegoševa 2 ili na telefonom na broj 052 752 522.
Sve ostale informacije u Turističkoj organizaciji Novi Grad ;

 

No automatic alt text available.

ponedeljak, 19 mart 2018 10:47

Javni poziv

http://www.opstina-novigrad.com/index.php/aktuelno-opstina/252-javni-poziv-za-dodjelu-opreme-i-usluga-za-proizvodnju-sira

 

 

ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 97/16) и члана 66. Статута општине Нови Град («Службени гласник општине Нови Град» број 2/17), Начелник општине Нови Град о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
за додјелу опреме и услуга за производњу сира

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ

1.1 ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива је одабир 1 корисника за додјелу опреме, услуга и радова за производњу сира на подручју општине Нови Град и то:

• опрема: центрифугална мобилна пумпа 1000 лит/с, дупликатор (сирозготивљач) 100 л, канта ростфрај 30 л за ношење млијека, пнеуматска преса за сир, калупи за сир, индустријски судопер, цијевни филтер 1000 лит/с, предпреса за сир, пунилица - дозер за сурутку, лактофриз 100 л, полице за сир 5 м са два нивоа, бојлер;
• радови: малтерисање плафона - 18 м², малтерисање зидова – 65 м², постављање подних плочица – 12 м², постављање зидних плочица – 38 м², бојење плафона – 45 м², постављање плафоњерки – 2 комада, прилагођавање водоводних инсталација – 5 м, уградња прозора са мрежом – 3 м²;
• услуге: стручна помоћ и подршка за производњу сира – 6 мјесеци;

Опрема и радови који су предмет Јавног позива, испуњавањем услова дефинисаних посебним Уговором са корисниkom, протеком времена од 3 године прелази у трајно власништво корисника. Примјер Уговора је приложен уз Јавни позив.

1.2 НАМЈЕНА

Развој прерађивачких капацитета за традиционалне млијечне производе у руралном подручју општине Нови Град у циљу повећања степена тржишности и финализације пољопривредних производа.

2. ПРАВИЛА ЈАВНОГ ПОЗИВА

2.1 ПРАВО НА ПРИЈАВУ

Право на пријаву имају регистрована и нерегистрована пољопривредна газдинства са обавезом накнадног уписа у Регистар комерцијалних пољопривредних газдистава, за она газдиства која нису у Регистар уписана као комерцијална. Обавезно је подношње Пријаве од стране пунољетног члана газдинства женскога пола.

2.2 ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ

• носилац пријаве на Јавни позив је незапослена особа, женског пола, 
• пољопривредно газдинство је са сједиштем на подручју општине Нови Град,
• пољопривредено газдинство производи млијеко и млијечне производе,
• пољопривредно газдинство врши продају млијека и млијечних производа, 
• пријава на Јавни позив укључује два партнерска пољопривредна газдинства која ће обезбјеђивати сировину за производњу,
• пољопривредно газдинство располаже слободним простором за потребе производног процеса од најмање 18 м² (12 м² + 6 м²), са додатном просторијом за пријем млијека оквирне површине 4-5 м²,
• спремност на упис газдинства у Регистар комерцијалних пољопривредних газдинства,

2.3 ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ

• статус комерцијалног пољопривредног газдинства,
• носилац породичног пољопривредног газдинства је особа женског пола, уколико се ради о регистрованом газдинству,
• носиоци партнерских пољопривредних газдинстава су особе женског пола, уколико се ради о регистрованом газдинству,
• пољопривредно газдинство броји 4 или више чланова,
• чланови газдинства припадају категорији расељених лица или повратника,
• члан газдинства/породице је лице са инвалидитетом, 
• број пунољетних незапослених чланова пољопривредног газдинства,
• број чланова пољопривредног газдинства млађих од 12 година,

2.4 ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА

• ступање у уговорни однос са Општином Нови Град којим се дефинишу међусобна права и обавезе, кориштење и располагање додјељеном опремом,
• ступање у уговорни однос са два пољопривредна газдинства као снабдјевачима сировином,
• регистрација комерцијалног пољопривредног газдинства (уколико већ није регистровано), са тим да је као носилац пријављен члан газдинства женског пола, 
• извјештавање Одјељења за привреду и пољопривреду о процесу производње и стању додијељене опреме,
• упис два партнерска газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава (уколико већ нису), није нужан упис у Регистар комерцијалних пољопривредних газдинстава, 
• у случају отказа Уговора да врати додјељену опрему као и да надокнади вриједност изведених грађевинских радова, коригованих са припадајућом стопом амортизације.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

3.1 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јавни позив је отворен 8 дана, од 19.3.2018. године, до 26.3.2018. године. Неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.

3.2 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Пријава,
2. Копија личне карте,
3. Потврда о радном статусу са Завода за запошљавање Републике Српске,
4. Потврда о регистрацији газдинства, уколико се ради о регистрованом газдинству,
5. Кућна листа,
6. Овјерена Изјава којом се потврђује располагањем простором од најмање 18м² (12м² + 6м²), са додатном просторијом за пријем млијека површине 4-5 м²,
7. Овјерена заједничка изјава подносиоца пријаве и представника два партнерска газдинства, као испоручилаца сировине, о сарадњи у процесу производње,
8. Овјерена Изјава да се на газдинству производи млијеко и млијечни производи те врши њихова дистрибуција на комерцијалној основи,
9. Овјерена Изјава о спремности уписа газдинства у Регистар комерцијалних пољопривредних газдинстава, уколико то већ није случај,
10. Овјерена Изјава представника два партнерска газдинства о спремности на упис газдинстава у Регистар пољопривредних газдинстава, уколико то већ није случај,

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈАВА

По истеку пријавног рока, Комисија именована од стране Начелника утврђује испуњеност услова Јавног позива, по свакој појединачној пријави, те након обављених теренских посјета врши одабир три пољопривредна газдинства/корисника са највећим укупним бројем бодова.

Систем бодовања за додатне критеријуме
БР. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМ ИНДИКАТОР БРОЈ БОДОВА
1. Комерцијално пољопривредно газдинство Потврда о регистрацији газдинства издана од надлежног органа (АПИФ) 10
2. Носилац газдинства особа женског пола Потврда о регистрацији газдинства издана од надлежног органа (АПИФ) 10
3. Носиоци партнерских газдинстава особе женског пола, уколико се ради о регистрованом газдинству Потврда о регистрацији газдинства издана од надлежног органа (АПИФ) 1 газдинство 5 бодова
4. Газдинство броји 4 или више чланова Кућна листа 5
5. Чланови газдинства припадају категорији расељених лица или повратника Потврда издана од надлежног органа (Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске) 5
6. Члан газдинства/породице је лице са инвалидитетом Доказ из релевантне документације лица 5
7. Број пунољетних незапослених чланова газдинства Потврда са Бироа за запошљавање 1 члан 5 бодова
8. Број чланова газдинства млађих од 12 година Кућна листа 1 члан 5 бодова

5. НАПОМЕНА

Формулари за пријаву са пратећом документацијом се могу преузети на Инфо пулту Административне службе Општинске управе Нови Град или на интернет страници http://www.opstina-novigrad.com/.

Пријаве са пратећом документацијом се подносе у запечаћеној коверти поштом на адресу ,,Општина Нови Град, Петра Кочића бр.2, 79 220 Нови Град“ или директно на шалтер број 4 Административне службе Општинске управе Нови Град, са назнаком ,,За Јавни позив за додјелу опреме и услуга за производњу сира – Не отварати прије састанка Комисије“

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
____________________________
Мирослав Дрљача, дипл. инж.шум.

No automatic alt text available.

 

petak, 29 decembar 2017 07:38

Radno vrijeme za novogodišnje praznike

Na osnovu opštinske Odluke o određivanju radnog vremena privrednih subjekata u dane praznika, prvog dana Nove godine 1. januara, u skladu sa svojim radnim vremenom radiće apoteke i benzinske pumpe a od 8.00 do 12.00 časova zanatske i trgovinske radnje tipa pekare /proizvodnja i prodaja/, mesnice , trgovine na malo pogrebnom opremom i trgovine na malo pretežno prehrambenim proizvodima /mješovita roba /.

Drugog dana, 2. januara, u skladu sa svojim radnim vremenom radiće apoteke i benzinske pumpe a zanatske i trgovačke radnje pekare, mesnice, trgovine na malo mješovitom robom trgovine pogrebnom opremom 8.00 -12.00 časova;

Drugog dana praznika, 2. januara, 8.00-12.00 časova mogu da rade i svi ostali registovani privredni subjekti.

No automatic alt text available.

Na osnovu opštinske Odluke o određivanju radnog vremena privrednih subjekata u dane praznika, na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH , 21. novembar, u skladu sa svojim radnim vremenom radiće apoteke i benzinske pumpe a od 8.00 do 12.00 časova zanatske i trgovinske radnje tipa pekare /proizvodnja i prodaja/, mesnice , trgovine na malo pogrebnom opremom i trgovine na malo pretežno prehrambenim proizvodima /mješovita roba /.

Image may contain: food

nedelja, 19 novembar 2017 07:47

Planski radovi na elektromreži

Zbog planskih radova na elektromreži, u ponedjeljak, 20. novembra, bez napona će biti dalekovod Derviši 8.00- 15.00 časova i dalekovod Matavazi- Rašće- Bušević 10.00- 10.30 časova;
U ponedjeljak, srijedu, četvrtak i petak, 20. 22. 23. i 24. novembra bez napona TS Čađavica 3 - izlaz Novi Grad i TS Jandrići - Žuljevica - izlaz škola od 8.00 do 14. 30 časova;

Image may contain: sky and outdoor

Obavještavaju se građani opštine Novi Grad da povodom dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Herecegovini, a u skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 43/07) Opštinska uprava opštine Novi Grad neće raditi 21. novembra 2017. (utorak).

No automatic alt text available.

Njemačka kompanija Kuhne sutra će u 12.00 časova u Novom Gradu, u skupštinskoj sali , predstaviti program proizvodnje i otkupa krastavaca kornišona za 2018. godinu;

Image may contain: outdoor, food and nature

subota, 04 novembar 2017 08:50

Sutra izmjene u odvijanju saobraćaja

U vrijeme održavanja manifestacije "Trči za dječiji osmjeh", sutra će u Novom Gradu biti obustavljen saobraćaj na Trgu Mladena Oljače od 11.00 do 12.30 časova.

Saobraćaj će biti obustavljen u u ulicama

- u ulici Kej Vojvode Stepe /od kafe bara "Star" do ukrštanja sa ulicom Nadežde Petrović/

-u ulici Nadežde Petrović do NJegoševe ulice

-dijelom NJegoševe ulice, do ukrštanja sa ulicom Miloša Obilića

-ulicom Miloša Obilića,

- dijelom ulice Miće Šurlana/od apoteke "B-PHARM" do trga Mladena Oljače;

Image may contain: outdoor

Zbog rekonstrukcije, adaptacije i uređenja  putnog prelaza  Lignošper ,na željezničkoj pruzi Novi Grad – Dobrljin ,  drumski saobraćaj će biti  potpuno obustavljen u petak  20. oktobra ,  od 7.00 do 15.00 časova.

Za vrijeme obustave , drumski saobraćaj će biti usmjeren na alternativni putni pravac  prema prelazu Borojevića rampa  koji je udaljen oko 2 km.

Pripadnici Policijske stanice Novi Grad će tokom obustave  preduzeti mjere i  aktivnosti vezane za regulaciju saobraćaja.

Image may contain: sky, house, tree and outdoor

 

Projekat za oporavak od poplava objavio je Javni poziv za odabir korisnica i korisnika iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva, za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine.

Na Javni poziv se mogu prijaviti fizička lica, odnosno nosioci domaćinstva za porodice, iz sljedećih opština i gradova u Bosni i Hercegovini (BiH): Cazin, Doboj Istok, Domaljevac-Šamac, Goražde, Gračanica, Kakanj, Kalesija, Maglaj, Odžak, Orašje, Sapna, Srebrenik, Tešanj, Travnik, Tuzla, Vareš, Vogošća, Zavidovići, Zenica, Žepče, Banja Luka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Doboj, Donji Žabar, Gradiška, Jezero, Kostajnica, Laktaši, Lopare, Modriča, Novi Grad, Petrovo, Prijedor, Prnjavor, Šamac, Šekovići, Šipovo, Srbac, Teslić, Ugljevik, Vlasenica i Zvornik.

Javni poziv je otvoren od 9. oktobra 2017. do 9. novembra 2017. godine.

Projekat za oporavak od poplava finansira Evropska unija, u saradnji sa vladama entiteta, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International Austria (HWA), Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i partnerskim opštinama i gradovima.

Projekat predstavlja nastavak aktivnosti sanacije šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama koje su BiH pogodile 2014. godine.

Projekat pomaže trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva u poplavljenim područjima, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru.

Opšti kriteriji za odabir korisnica i korisnika (detaljni kriteriji u formularu za prijavu):
• Stambena jedinica je oštećena ili uništena usljed poplava ili klizišta 2014. godine i nije uslovna za stanovanje, a porodica, odnosno osoba je tu prebivala 2014. godine;
• Osoba koja se prijavljuje na javni poziv, kao i članovi domaćinstva, ne posjeduju drugi stambeni objekat uslovan za stanovanje;
• Oštećeni ili uništeni objekat je u vlasništvu osobe koja se prijavljuje na javni poziv ili člana domaćinstva;
• Stambena jedinica nije bila predmetom sanacije kroz neki od ranijih projekata oporavka od poplava.
Dopunski kriteriji:
• Domaćinstvo je u stanju socijalne potrebe.
• Domaćinstvo je u nepovoljnoj socijalnoj/ekonomskoj situaciji.

Formulari za prijavu se mogu preuzeti na sljedećim lokacijama: prostorije opština i gradskih uprava; prostorije centara za socijalni rad; prostorije mjesnih zajednica; web stranicama opština i gradskih uprava i na ovoj web stranici UNDP-a u BiH.

Prijave se mogu predati u prostorijama opština, odnosno gradskih uprava.

Konačne liste odabranih korisnica i korisnika će biti objavljene na oglasnim pločama opština i gradskih uprava, centara za socijalni rad, mjesnih zajednica, te na web stranicama opština i gradskih uprava i na web stranici UNDP-a u BiH.

No automatic alt text available.

Strana 2 od 4
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…