All for Joomla All for Webmasters
petak, 29 jun 2018 07:18

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PROJEKTE NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Na osnovu člana 66. Statuta opštine Novi Grad (,,Službeni glasnik Opštine Novi Grad“ broj: 2/17) i člana 3. Pravilnika o načinu odabira projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Novi Grad (,,Službeni glasnik Opštine Novi Grad“, broj 5/18), Načelnik opštine Novi Grad
ob j a v lj u j e

JAVNI POZIV
za predlaganje projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz 
Budžeta Opštine Novi Grad za 2018. godinu

Raspisuje se Javni poziv za predlaganje projekata za su/finansiranje sredstvima Budžeta Opštine Novi Grad za 2018. godinu, a u skladu sa Pravilnikom o načinu odabira projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Novi Grad (,,Službeni glasnik Opštine Novi Grad“, broj 5/18).

Za su/finansiranje projekata udruženja i drugih nevladinih organizacija Budžetom Opštine Novi Grad za 2018. godinu planirana su sredstva pod ekonomskim kodom:

• 415200 – Grantovi u zemlji – Projekti omladinskih organizacija – 7.000,00 KM;
• 415200 – Grantovi u zemlji – Finansiranje projekata nevladinih organizacija – 5.000,00 KM;

Opština Novi Grad zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Odabrani projekti bi trebali da se implementiraju do 31.12.2018.godine.

• udruženjima (udruženje – svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih osoba radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja, u skladu sa Ustavom i zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti)
• fondacijama (fondacija – pravna osoba koja nema svoje članstvo, a cilj njenog osnivanja je upravljanje određenom imovinom u opštem ili zajedničkom interesu).

Pravo predlaganja projekata po Javnom pozivu imaju udruženja i fondacije - aplikanti koji zadovoljavaju slijedeće opšte uslove:
• da su osnovani i registrovani u BiH
• da su vođeni od strane državljana BiH
• da svoje aktivnosti realizuju na području opštine Novi Grad
• da su projekti namjenjeni građanima opštine Novi Grad
• da se projekti odnose na oblasti koje je Opština odredila kao prioritetne prema strateškim dokumentima
• da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija

Prioritetne oblasti:

1. Nezaposlenost, 
2. Poljoprivreda,
3. Turizam,
4. Obrazovanje,
5. Ekologija i zaštita životne sredine.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnosioce prijedloga projekata okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u okviru Granta za NVO i Granta za mlade iz Budžeta Opštine Novi Grad.

Po Javnom pozivu za predlaganje projekata mogu se prijaviti najviše 2 (dva) projekta čiji budžet kumulativno ne prelazi 50 % svakog granta.

Aplikanti projektni prijedlog dostavljaju putem protokola Opštine i isključivo putem prijavnog obrasca.

Prijava treba sadržavati:
1. Popunjen Prijavni obrazac sa spiskom dokumentacije za provjeru
2. Pregled budžeta
3. Logički okvir rada
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Plan potrošnje
6. Administrativni podaci o aplikantu
7. Finansijska identifikaciona forma
8. Izjava o podobnosti
9. Narativni budžet
10. Prijedlog projekta
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na službenoj stranici Opštine: www.opstina-novigrad.com.

Osim dokumenata iz tačke IV ovog javnog poziva uz prijedlog projekta obavezno se prilaže:

1. Rješenje o registraciji za aplikanta i partnera ako postoji (original ili ovjerena kopija rješenja),
2. Jedinstveni identifikacijski broj (JIB),
3. Ovjerenu fotokopiju lične karte ovlaštenog lica, 
4. Opisni izvještaj o realizovanim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije odnosno Program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije,
5. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena kopija uvjerenja poreske uptave)
6. Uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih)
7. Završni godišnji finansijski izvještaj za predhodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha) osim ako je udruženje registrovano u godini objavljivanja Javnog poziva
8. Podaci o licima koji realizuju projekat (kraći CV sa dokazima)
9. Drugi dokumenti koji mogu biti relevantni
Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

Komisija vrednuje prijedloge projekata prema kriterijumima:
1. Finansijski i operativni kapacitet
2. Relevantnost
3. Metodologija
4. Održivost
5. Budžet i racionalnost troškova
Napomena: Kriterijumi su detaljnije razrađeni u članu 10. Pravilnika o načinu odabira projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Novi Grad.


Neće biti finansirani projekti:
• udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim iz budžeta Opštine,
• koji se isključivo odnose na jednokratne manifestacije, osim u slučajevima kada su dio trajnijeg i sveobuhvatnijeg projekta
• koji se odnose na povremene konferencije, osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta,
• koji se odnose na finansiranje redovnih aktivnosti podnosioca projektnog prijedloga ili njihovih partnera,
• koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata, ili na kupovinu opreme osim ako je neophodna za uspješnu implementaciju projekta,
• kojima je predviđen dio administrativnih troškova (ljudski resursi, putovanja/prijevoz, kancelarijski troškovi) veći od 20% od ukupnih troškova projekta,
• koja predstavljaju individualna sponzorstva/stipendije za školovanje ili za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, trening kursevima,
• koji su usmjereni prema vjerskim ciljevima i aktivnostima,
• koji su namjenjeni prema političkim aktivnostima,
• koji su namjenjeni za isključivu dobit pojedinaca,
• koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani;

Projektni prijedlozi sa nepotpunom dokumentacijom dostavljeni mimo predviđenog roka neće biti razmatrani ni finansirani.

Prijava, odnosno predlaganje projekata po javnom pozivu, podnosi se putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Novi Grad, ulica Petra Kočića 2, sa naznakom: Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata „Prijava projekta", a može se podnijeti i neposrednom predajom ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka u Opštinskoj upravi Novi Grad (Šalter sala).

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdati potvrda o prijemu.

Krajnji rok za prijavu projekta po Javnom pozivu je 21 dan od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Javni poziv će biti objavljen na službenoj internet stranici Opštine Novi Grad i oglasnim tablama Opštine.

Blagovremeni i potpuni prijedlozi projekata vrednuju se prema kriterijima s pripadajućim brojem bodova.

Odluka o raspodjeli sredstava s tabelarnim prikazom svih udruženja biće objavljena na internet stranici Opštine i biće dostavljena svim učesnicima u projektu pojedinačno.

Međusobna prava i obaveze između Opštine Novi Grad i odabranih korisnika srdstava za sufinansiranje projekata urediće se Ugovorom.

 

No automatic alt text available.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…