All for Joomla All for Webmasters
sreda, 25 april 2018 05:22

KONKURS za korišćenje subvencija za zapošljavanje Zavoda za zaposljavanje Republike Srpske

Konkurs za korišćenje subvencija za zapošljavanje Zavoda za zaposljavanje Republike Srpske objaven u štampanom izdanju Glasa Srpsle 23. aprila 2018. godine

                                                                      

MINISTARSTVO RADA I BORAČKO                                        

JU ZAVOD ZA ZAPOŠLjAVANjE

INVALIDSKE ZAŠTITE                                                                   

REPUBLIKE SRPSKE                                                                       

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2018. godinu broj: 04/1-012-2-728/18 od 29.3.2018. godine, Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske o usvajanju Programa za zapošljavanje u Republici Srpskoj broj: 01.6/0111-519-2/18 od 20.4.2018  godine, i Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske o raspisivanju Javnog poziva broj: 01.6/0111-530-1/18 od 20.4.2018. godine, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, raspisuju  

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIM LICIMA ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA PO PROGRAMIMA ZAPOŠLjAVANjA U 2018. GODINI

I

PROGRAM

PODRŠKE ZAPOŠLjAVANjU U PRIVREDI PUTEM ISPLATE PODSTICAJA U VISINI UPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA

1.  Predmet poziva

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje "Program  podrške zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa" čija je ukupna vrijednost 5.000.000 KM, a koji se finansira iz sredstava Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i sredstava budžeta Republike Srpske (sredstva zajma u visini iskazanih potreba).

Programom se pruža finansijska podrška privrednim subjektima radi održanja postojećeg nivoa zaposlenosti i kreiranja novih radnih mjesta.

Program će obuhvatiti zaposlena lica koja su bila prijavljena na evidenciju Zavoda  kao aktivni tražioci  zaposlenja, a zasnovali su radni odnos u periodu od  1.1.2017. do 31.12.2017. godine i za finansiranje ovih lica koristiće se sredstva Zavoda za zapošljavanje.

Programom će biti obuhvaćena i zaposlena lica koja su bila prijavljena na evidenciju Zavoda kao aktivni tražioci zaposlenja, a zasnovali su radni odnos u periodu od  1.1.2017. do 31.12.2017. godine iz sljedećih kategorija:

  - mladi, 

  - dugoročno nezaposlena lica  (lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda duže od 12  mjeseci),

  - lica koja imaju više od 40 godina starosti.

Za finansiranje ovih lica koristiće se sredstva zajma.

Realizacija ovoga Programa i način doznačavanja sredstava vršiće se u skladu sa Programom i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/17).

Sredstva se odobravaju bespovratno i doznačavaju u iznosu plaćenih poreza i doprinosa za radnike primljene u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine. Putem obrasca 1002 - mjesečna prijava poreza po odbitku, poslodavci dokazuju iznos obračunatih poreza i doprinosa dok se provjera uplata vrši u bazi Trezora.

2.  Prava i uslovi učešća

Pravo učešća  po programu  imaju svi poslodavci iz privatnog sektora (pravna lica i preduzetnici) koji imaju registrovano sjedište na području Republike  Srpske i ispunjavaju sljedeće uslove:

-  da je kod poslodavca došlo do povećanja ukupnog broja zaposlenih u periodu                                

       1.1.2017 - 31.12.2017. godine u odnosu na 31.12.2016. godine;

- da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;

- da su zaposlili radnike u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na puno                               

   radno vrijeme (8 sati) i koji su se prije zasnivanja radnog odnosa nalazili na evidenciji Zavoda kao aktivni tražioci posla;

-  da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak.

    U Programu ne mogu učestvovati:

- Javna preduzeća, javne ustanove, subjekti koji se finansiraju iz budžeta Republike,  gradova, opština i javnih fondova, odnosno koji su pod njihovom kontrolom.

- Poslodavci za zapošljavanje nezaposlenih lica čije je zapošljavanje Zavod već finansirao u prethodne tri godine po ranijim programima zapošljavanja (2014, 2015, 2016. godina).

- Poslodavci koji nisu ispunili ugovorne obaveze po ranijim programima zapošljavanja.

3.  Način podnošenja zahtjeva potrebna dokumentacija

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou prema sjedištu poslodavca kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje - njnjnj.zzzrs.net.

Uz zahtjev se podnosi sljedeća dokumentacija:

-  Rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;

-  Rješenje o registraciji u Poreskoj upravi (JIB);

-  Lista zaposlenih radnika u periodu 1.1.2017 - 31.12.2017. godine, ime i prezime lica, jedinstveni matični broj i datum zasnivanja radnog odnosa;

-  Uvjerenje biroa da se nezaposleno lice nalazilo na evidenciji aktivnih tražilaca posla i da pripada ciljnoj grupi (dostavlja biro);                  

- Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (poresko uvjerenje iz Poreske uprave Republike Srpske). Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev.

-  Kopija ugovora sa bankom o otvaranju žiro-računa ili kopija kartona deponovanih potpisa;

-  Dokaz o broju zaposlenih sa 31.12.2016. godine i za period 1.1.2017 -31.12.2017. godine (dokaz pribavlja Zavod za zapošljavanje);

4.  Obaveze korisnika subvencije su:

- da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;

-  da omogući Zavodu da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza korisnika sredstava;

-  da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom,  u roku od 15 dana obavijesti Zavod;

-  da broj zaposlenih radnika sa 31.12.2018. godine ne smije biti manji u odnosu na broj zaposlenih radnika sa 31.12.2017. godine.

 

Prilikom zaključivanja ugovora sa Zavodom poslodavac je dužan dostaviti sredstvo obezbjeđenja ugovora, garancija banke na iznos preko 10.000 KM ili bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom do 10.000 KM.

Poslodavac koji u cjelosti ili djelimično ne izvrši ugovorene obaveze po programu, dužan je Zavodu vratiti cjelokupan iznos doznačenih sredstava.

  1. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najdalje do 31.12.2018. godine.

II

PROGRAM FINANSIRANjA ZAPOŠLjAVANjA I SAMOZAPOŠLjAVANjA DJECE POGINULIH BORACA, DEMOBILISANIH BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA VRS U 2018. GODINI "ZAJEDNO DO POSLA"

1.  Predmet poziva

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje Program finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS u 2018. godini, "ZAJEDNO DO POSLA" čija je ukupna vrijednost 1.000.000 KM, a koji se finansira iz sredstava budžeta Republike Srpske.

Programom je predviđeno zapošljavanje 186 lica iz ciljne grupe Programa koja aktivno traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju, kroz finansiranje samozapošljavanja i finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca.

Program sadrži tri komponente:

I Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS za 50 lica  u iznosu od 8.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 400.000 KM.

II Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 56 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 280.000 KM.

III Komponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 80 lica po 4.000 KM po jednom licu,  što ukupno iznosi 320.000 KM.

Realizacija ovoga Programa i način doznačavanja sredstava vršiće se u skladu sa  Programom i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/17), dok će se obaveze poslodavaca i nezaposlenih lica precizirati ugovorom.

Zavod će vršiti praćenje i kontrolu Programa najmanje 12 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Sredstva se odobravaju bespovratno, a doznačavanje sredstava se vrši na sljedeći način:

1.1.   Za programe samozapošljavanja:

- 70% ugovorenog iznosa biće isplaćeno po potpisivanju ugovora, a po podnošenju odgovarajuće dokumentacije od strane korisnika (rješenje o registraciji djelatnosti, rješenje o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi (JIB), obrazac PD 3100 (Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa) i ugovor sa bankom o otvaranju žiro-računa;

- 30% biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 12 mjeseci ukoliko ispunjava obaveze iz ugovora.

2.1.    Za programe zapošljavanja kod poslodavca:

-  60% sredstava biće isplaćeno po potpisivanju ugovora sa Zavodom i prijemu radnika,

-  40% sredstava biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 12 mjeseci ukoliko ispunjava obaveze iz ugovora.

2.  Prava i uslovi učešća

Pravo učešća imaju preduzeća, zadruge, preduzetnici, javne ustanove i ostali poslodavci koji imaju registrovano sjedište na području Republike Srpske koji ispunjavaju uslove i zapošljavaju lica iz utvrđene ciljne grupe.

U programu ne mogu učestvovati organi državne uprave na republičkom i lokalnom nivou.

2.1. Subvenciju za zapošljavanje mogu ostvariti poslodavci pod sljedećim uslovima:

- da zapošljava lica iz utvrđene ciljne grupe koja su prijavljena na evidenciju

  nezaposlenih;

- da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima;

- da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;

- da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program;

- da dostavi program u kojem će obrazložiti potrebe i razloge prijema novih radnika;

- da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak;

- da ne zapošljava lica kojima je kod istog poslodavca prestao radni odnos u

  posljednjih 12 mjeseci;

- da broj zaposlenih nije manji u posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja, osim u slučaju

  normalne fluktuacije radnika (preseljenje, smrt, penzionisanje);

- da je ispunio ranije ugovorene obaveze ukoliko je bio korisnik sredstava Zavoda.

Sredstva se neće odobravati poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica čije je zapošljavanje Zavod već finansirao u prethodne tri godine po ranijim projektima zapošljavanja.

Pri obradi zahtjeva mogu se uzeti u obzir i sljedeći kriterijumi:

- vrsta djelatnosti poslodavca;

- dužina obavljanja djelatnosti;

- broj i struktura lica koja se zapošljavaju (korisnici novčane naknade, lica kojima je do sticanja uslova za starosnu penziju potrebno do tri godine staža osiguranja, lica koja se vode na evidenciji duže od jedne godine, lica sa invaliditetom);

- prethodno korišćena sredstva subvencije i zadržavanje radnika u radnom odnosu i nakon isteka ugovorne obaveze;

- povećanje ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca u posljednjih šest mjeseci;

- finansijski pokazatelji.

Kod dodjele sredstava vodiće se računa koliko poslodavac ukupno zapošljava radnika i shodno tome predlagaće se broj radnika i iznos sredstava.

Poslodavac može primiti radnika u radni odnos po objavljivanju Javnog poziva i podnošenju zahtjeva, a prije donošenja odluke Upravnog odbora.

Realizacija zapošljavanja radnika iz prethodnog stava može se prihvatiti samo ukoliko Upravni odbor donese odluku o odobravanju sredstava za zapošljavanje.

2.2. Subvenciju za samozapošljavanje može ostvariti nezaposleno lice ako je ispunilo sljedećeuslove:

- da je prijavljen na evidenciju nezaposlenih;

- da je podnio zahtjev za subvenciju sa biznis planom;

- da je uspješno završio obuku iz preduzetništva;

- da je izvršio registraciju djelatnosti ili je pokrenuo postupak registracije nakon objavljivanja javnog poziva.

Subvencija za samozapošljavanje se dodjeljuje nezaposlenom licu radi osnivanja radnje, poljoprivrednog gazdinstva ili drugog oblika preduzetništva ili osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Subvenciju može ostvariti i više nezaposlenih lica udruživanjem i osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja ukoliko svi osnivači u njemu zasnivaju radni odnos.

Sredstva za subvenciju za samozapošljavanje ne može ostvariti nezaposleno lice:

- ako ostvari pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za

  samozapošljavanje;

- ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje od strane Zavoda;

- ako je u posljednjih 12 mjeseci prije objavljivanja javnog poziva obavljalo istu ili sličnu djelatnost i istu odjavilo.  

Lica koja namjeravaju koristiti subvenciju za samozapošljavanje u obavezi su da prođu obuku iz preduzetništva koju će organizovati Zavod za zapošljavanje. Lica koja su prošla obuku iz preduzetništva provedenu u drugoj odgovarajućoj organizaciji, dužna su dostaviti adekvatan dokaz o završenoj obuci (potvrda ili sertifikat).

Pri obradi zahtjeva mogu se uzeti u obzir i sljedeći kriterijumi:

- planirana vrsta djelatnosti;

- kategorija lica koja se samozapošljava (korisnici novčane naknade, lica kojima je do sticanja uslova za starosnu penziju potrebno do tri godine staža osiguranja, lica koja se vode na evidenciji duže od jedne godine i lica sa invaliditetom);

- potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla (poslovni   

  prostor, oprema), tržište (kupci, dobavljači, konkurenti);

- finansijski pokazatelji;

- kategorizacija demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida.

3. Način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou prema sjedištu poslodavca i prebivalištu nezaposlenog lica, kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje njnjnj.zzzrs.net. Uz zahtjev se, zavisno od toga da li se konkuriše za sredstva samozapošljavanja ili zapošljavanje kod poslodavaca, podnosi:

3.1. Za poslodavca:

- rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;

- rješenje o registraciji  u Poreskoj upravi (JIB);

- program zapošljavanja (prema pripremljenom obrascu koji se može preuzeti i na internet stranici Zavoda);

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljednjem završnom računu ovjeren od  strane APIFA-a Republike Srpske za pravna lica ili propisani obrasci za  preduzetnike i za male preduzetnike (obrasci 1007 i 1004, 1005 i 1006);

- poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske. Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev;

- kopija ugovora sa bankom o otvaranju žiro-računa ili kopija kartona deponovanih potpisa;

- dokaz o broju zaposlenih za posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u

  kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja (prednja strana obrasca 1002 - mjesečna prijava poreza po odbitku, za šest mjeseci koji prethode mjesecu podnošenja zahtjeva);

3.2. Za samozapošljavanje:

- rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika ili potvrda o pokretanju registracije preduzetničke djelatnosti;

- biznis plan (može se preuzeti u nadležnom birou ili internet stranici Zavoda);

- dokaz o uspješno završenoj obuci iz preduzetništva;

- dokaz nadležnog organa da nezaposleno lice pripada ciljnoj grupi.

4.  Obaveze korisnika subvencije su:

4.1. Obaveze nezaposlenih lica:

-  da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;

-  da omogući Zavodu da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza korisnika sredstava;

-  da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom,  u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

4.2. Obaveze poslodavaca:

-  da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;

-  da u roku do 30 dana od zaključenja ugovora sa Zavodom primi radnike u radni odnos i sa istim zaključi ugovor o radu u skladu sa zakonskim propisima na  puno radno vrijeme i na neodređen vremenski period;  

- da omogući Zavodu da prati i kontroliše trajanje radnog odnosa radnika najmanje 12 mjeseci od dana prijema radnika u radni odnos;

- da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

Korisnik subvencije je dužan da prilikom realizacije ugovornih obaveza dostavi Zavodu garanciju banke na iznos prve uplate sredstava ukoliko ista prelazi iznos od 10.000 KM, odnosno do 10.000 KM bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom.

Rok važenja garancije ne može biti kraći od 14 mjeseci računajući od dana prijema posljednjeg radnika.

Nezaposleno lice - korisnik subvencije za samozapošljavanje, dužan je dostaviti Zavodu bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom kao sredstvo obezbjeđenja ugovornih obaveza.

Korisnik subvencije koji u cjelosti ili djelimično ne izvrši ugovorene obaveze po programu dužan je Zavodu vratiti cjelokupan iznos doznačenih sredstava.

5. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 III

P R O G R A M

ZAPOŠLjAVANjA i SAMOZAPOŠLjAVANjA CILjNIH                              

 KATEGORIJA u PRIVREDI u 2018. GODINI

1.  Predmet poziva

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje "Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2018. godini", čija je ukupna vrijednost 500.000 KM, a koji se finansira iz sredstava Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Programom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje 115 lica iz ciljne grupe Programa i to žena žrtava porodičnog nasilja, žena u ruralnim područjima i lica kojima nedostaje do 3 godine staža osiguranja za sticanje uslova za starosnu penziju (izuzev lica koja koriste pravo uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sticanje uslova za starosnu penziju), koja aktivno traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju, kroz finansiranje samozapošljavanja i finansiranje zapošljavanja  kod poslodavaca.

Program sadrži dvije komponente:

I Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja lica iz ciljne grupe Programa za 40 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 200.000 KM.

II Komponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca lica iz ciljne grupe Programa za 75 lica po 4.000 KM po jednom licu što ukupno iznosi 300.000 KM.

Realizacija ovoga Programa i način doznačavanja sredstava vršiće se u skladu sa  Programom i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/17), dok će se obaveze poslodavaca precizirati ugovorom.

Zavod će vršiti praćenje i kontrolu Programa najmanje 12 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Sredstva se odobravaju bespovratno, a doznačavanje sredstava se vrši na sljedeći način:

1.1.  Za program samozapošljavanja:

- 70% ugovorenog iznosa biće isplaćeno po potpisivanju ugovora, a po podnošenju odgovarajuće dokumentacije od strane korisnika (rješenje o registraciji djelatnosti, rješenje o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi (JIB), obrazac PD 3100 (Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa) i ugovor sa bankom o otvaranju žiro-računa;

- 30% biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 12 mjeseci ukoliko ispunjava obaveze iz ugovora.

2.1. Za programe zapošljavanja kod poslodavca:

-  60% sredstava biće isplaćeno po potpisivanju ugovora sa Zavodom i prijemu radnika,

- 40% sredstava biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 12 mjeseci ukoliko ispunjava obaveze iz ugovora.

2.  Prava i uslovi učešća

Pravo učešća imaju poslodavci iz privrede koji imaju registrovano sjedište na području Republike Srpske koji ispunjavaju uslove i zapošljavaju lica iz utvrđene ciljne grupe.

U  programu ne mogu učestvovati organi državne uprave na republičkom i lokalnom nivou.

2.1. Subvenciju za zapošljavanje mogu ostvariti poslodavci pod sljedećim uslovima:

- da zapošljava lica iz utvrđene ciljne grupe koja su prijavljena na evidenciju                                   

  nezaposlenih;

- da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima;

- da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;

- da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program;

- da dostavi program u kojem će obrazložiti potrebe i  razloge prijema novih radnika;

- da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak;

- da ne zapošljava lica kojima je kod istog poslodavca prestao radni odnos u

  posljednjih 12 mjeseci;

- da broj zaposlenih nije manji u posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u  kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja, osim u slučaju

  normalne fluktuacije radnika (preseljenje, smrt, penzionisanje);

- da je ispunio ranije ugovorene obaveze ukoliko je bio korisnik sredstava Zavoda.

Sredstva se neće odobravati poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica čije je zapošljavanje Zavod već finansirao u prethodne tri godine po ranijim projektima zapošljavanja.

Poslodavac može primiti radnika u radni odnos po objavljivanju Javnog poziva i podnošenju zahtjeva, a prije donošenja odluke Upravnog odbora.

Realizacija zapošljavanja radnika iz prethodnog stava može se prihvatiti samo ukoliko Upravni odbor donese odluku o odobravanju sredstava za zapošljavanje.

Pri obradi zahtjeva mogu se uzeti u obzir i sljedeći kriterijumi:

- vrsta djelatnosti poslodavca;

- razvijenost opštine na čijoj teritoriji se obavlja djelatnost;

- dužina obavljanja djelatnosti;

- broj i struktura lica koja se zapošljavaju (korisnici novčane naknade, lica kojima je do sticanja uslova za starosnu penziju potrebno do tri godine staža osiguranja, lica koja se vode na evidenciji duže od jedne godine, lica sa invaliditetom);

- prethodno korišćena sredstva subvencije i zadržanje radnika u radnom odnosu i nakon isteka ugovorne obaveze;

- povećanje ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca u posljednjih šest mjeseci;

- finansijski pokazatelji.

Kod dodjele sredstava vodiće se računa koliko poslodavac ukupno zapošljava radnika i shodno tome predlagaće se broj radnika i iznos sredstava.

2.2. Subvenciju za samozapošljavanje može ostvariti nezaposleno lice ako su ispunjeni sljedećiuslovi:

-  da je prijavljen na evidenciju nezaposlenih;

-  da je podnio zahtjev za subvenciju sa biznis planom;

-  da je uspješno završio obuku iz preduzetništva;

- da je izvršio registraciju djelatnosti ili je pokrenuo postupak registracije nakon objavljivanja javnog poziva;

Subvencija za samozapošljavanje se dodjeljuje nezaposlenom licu radi osnivanja radnje, poljoprivrednog gazdinstva ili drugog oblika preduzetništva ili osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Subvenciju može ostvariti i više nezaposlenih lica udruživanjem i osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja ukoliko svi osnivači u njemu zasnivaju radni odnos.

Sredstva za subvenciju za samozapošljavanje ne može ostvariti nezaposleno lice:

- ako ostvari pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za

  samozapošljavanje;

- ako je već koristio subvenciju za samozapošljavanje od strane Zavoda;

- ako je u posljednjih 12 mjeseci prije objavljivanja javnog poziva obavljalo istu ili sličnu djelatnost i istu odjavilo.   

Lica koja namjeravaju koristiti subvenciju za samozapošljavanje su u obavezi da prođu obuku iz preduzetništva koju će organizovati Zavod za zapošljavanje. Lica koja su prošla obuku iz preduzetništva provedenu u drugoj odgovarajućoj organizaciji dužna su dostaviti adekvatan dokaz o završenoj obuci (potvrda ili certifikat).

Pri obradi zahtjeva mogu se uzeti u obzir i sljedeći kriterijumi:

- planirana vrsta djelatnosti;

- kategorija lica koja se samozapošljava (korisnici novčane naknade, lica kojima je do sticanja uslova za starosnu penziju potrebno do tri godine staža osiguranja, lica koja se vode na evidenciji duže od jedne godine i lica sa invaliditetom);

- potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla (poslovni   

  prostor, oprema), tržište (kupci, dobavljači, konkurenti);

- finansijski pokazatelji.

3. Način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou prema sjedištu poslodavca i prebivalištu nezaposlenog lica, kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje njnjnj.zzzrs.net. Uz zahtjev se, zavisno od toga da li se konkuriše za sredstva samozapošljavanja ili zapošljavanje kod poslodavaca, podnosi:

3.1. Za samozapošljavanje:

- rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika ili potvrda o pokretanju registracije preduzetničke djelatnosti;

- biznis plan (može se preuzeti u nadležnom birou ili internet stranici Zavoda);

- dokaz o uspješno završenoj obuci iz preduzetništva;

- dokaz nadležnog organa da nezaposleno lice pripada ciljnoj grupi.

3.2. Za poslodavca:

- rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;

- rješenje o registraciji u Poreskoj upravi (JIB);

- program zapošljavanja (prema pripremljenom obrascu koji se može preuzeti i na internet stranici Zavoda);

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljednjem završnom računu ovjeren od strane APIFA-a Republike Srpske za pravna lica ili propisani obrasci za preduzetnike i za male preduzetnike (obrasci 1007 i 1004, 1005 i 1006);

- poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske. Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev;

- kopija ugovora sa bankom o otvaranju žiro-računa ili kopija kartona deponovanih potpisa;

- dokaz o broju zaposlenih za posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u

  kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja (prednja strana obrasca 1002 - mjesečna prijava poreza po odbitku, za šest mjeseci koji prethode mjesecu podnošenja zahtjeva).

4. Obaveze korisnika subvencije su:

4.1. Obaveze nezaposlenih lica:

-  da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;

- da omogući Zavodu da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza korisnika sredstava;

-  da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom,  u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

4.2. Obaveze poslodavaca:

-  da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;

-  da u roku do 30 dana od zaključenja ugovora sa Zavodom primi radnike u radni odnos i sa istim zaključi ugovor o radu u skladu sa zakonskim propisima na  puno radno vrijeme i na neodređen vremenski period;  

-  da omogući Zavodu da prati i kontroliše trajanje radnog odnosa radnika najmanje 12 mjeseci od dana prijema radnika u radni odnos;

-  da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

Korisnik subvencije je dužan da prilikom realizacije ugovornih obaveza dostavi Zavodu garanciju banke na iznos prve uplate sredstava ukoliko ista prelazi iznos od 10.000 KM, odnosno do 10.000 KM bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom.

Rok važenja garancije ne može biti kraći od 14 mjeseci računajući od dana prijema posljednjeg radnika.

Nezaposleno lice - korisnik subvencije za samozapošljavanje, dužan je dostaviti Zavodu bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom kao sredstvo obezbjeđenja ugovornih obaveza.

Korisnik subvencije koji u cjelosti ili djelimično ne izvrši ugovorene obaveze po programu dužan je Zavodu vratiti cjelokupan iznos doznačenih sredstava.

5. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

IV

PROGRAM PODRŠKE ZAPOŠLjAVANjU  ROMA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2018. GODINI

1.  Predmet poziva

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje "Program podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2018. godini" čija je ukupna vrijednost  219.380 KM,  a finansira se iz granta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH  za 2017. godinu.

Programom je obuhvaćeno zapošljavanje Roma sa evidencije koji aktivno traže zaposlenje, koji su na dan objave Javnog poziva za korišćenje sredstava bili izjašnjeni kao Romi/Romkinje na evidenciji Zavoda, kroz sljedeće komponente: 

I Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja Roma na period od minimalno 12 mjeseci u iznosu  5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu.

II Komponenta: Finansiranje poslodavaca za svakog zaposlenog Roma na period od minimalno 12 mjeseci u iznosu od 6.000 KM po jednom nezaposlenom licu.

Realizacija ovoga Programa i način doznačavanja sredstava vršiće se u skladu sa  Programom, kriterijima utvrđenim Memorandumom o razumijevanju o implementaciji "Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja" od 20.12.2017. godine i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/17), dok će se obaveze poslodavaca i nezaposlenih lica precizirati ugovorom.

Zavod će vršiti praćenje i kontrolu Programa najmanje 12 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno od datuma otpočinjanja vlastite djelatnosti.

 

Sredstva se odobravaju bespovratno, a doznačavanje sredstava će se vršiti na sljedeći način:

1.1.  Za programe samozapošljavanja:

- 70% ugovorenog iznosa biće isplaćeno po potpisivanju ugovora, a po podnošenju odgovarajuće dokumentacije od strane korisnika (rješenje o registraciji djelatnosti, rješenje o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi (JIB), obrazac PD 3100 (Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa) i ugovor sa bankom o otvaranju žiro-računa;

- 30% biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 12 mjeseci ukoliko ispunjava obaveze iz ugovora.

 

1.2   Za programe zapošljavanja kod poslodavca:

- 60% sredstava biće isplaćeno po potpisivanju ugovora sa Zavodom i prijemu radnika,

- 40% sredstava biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 12 mjeseci ukoliko ispunjava obaveze iz ugovora.

 

2. Prava i uslovi učešća

Pravo učešća imaju preduzeća, zadruge, javne ustanove i druge institucije, preduzetnici i drugi poslodavci koji imaju registrovano sjedište na području  Republike Srpske i koji ispunjavaju uslove i zapošljavaju lica iz utvrđene ciljne grupe.

2.1. Subvenciju za samozapošljavanje može ostvariti nezaposleno lice ako je ispunilo sljedećeuslove:

- u Programu mogu učestvovati lica romske nacionalnosti koja su na dan objave javnog poziva za korišćenje sredstava bila izjašnjena kao Romi/Romkinje na evidenciji Zavoda;

- da je podnio zahtjev za subvenciju sa biznis planom;

- da je uspješno završio obuku iz preduzetništva;

- da je izvršio registraciju djelatnosti ili je pokrenuo postupak registracije nakon objavljivanja javnog poziva;

Subvencija za samozapošljavanje se dodjeljuje nezaposlenom licu radi osnivanja radnje, poljoprivrednog gazdinstva ili drugog oblika preduzetništva ili osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Subvenciju može ostvariti i više nezaposlenih lica udruživanjem i osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja ukoliko svi osnivači u njemu zasnivaju radni odnos.

Sredstva za subvenciju za samozapošljavanje ne može ostvariti nezaposleno lice:

- ako ostvari pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za

  samozapošljavanje;

- ako je već koristio subvenciju za samozapošljavanje od strane Zavoda;

- ako je u posljednjih 12 mjeseci prije objavljivanja javnog poziva obavljalo istu ili sličnu djelatnost i istu odjavilo.  

Lica koja namjeravaju koristiti subvenciju za samozapošljavanje su u obavezi da prođu obuku iz preduzetništva koju će organizovati Zavod za zapošljavanje. Lica koja su prošla obuku iz preduzetništva u drugoj odgovarajućoj organizaciji, dužna su dostaviti adekvatan dokaz o završenoj obuci (potvrda ili sertifikat).

Pri obradi zahtjeva mogu se uzeti u obzir i sljedeći kriterijumi:

- planirana vrsta djelatnosti;

- kategorija lica koja se samozapošljava (korisnici novčane naknade, lica kojima je do sticanja uslova za starosnu penziju potrebno do tri godine staža osiguranja, lica  koja se vode na evidenciji duže od jedne godine i lica sa invaliditetom);

- potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla (poslovni   

  prostor, oprema), tržište (kupci, dobavljači, konkurenti);

- finansijski pokazatelji.

2.2. Subvenciju za zapošljavanje mogu ostvariti poslodavci pod sljedećim uslovima:

- da zapošljavaju lica romske nacionalnosti koja su na dan objave javnog poziva za korišćenje sredstava bila izjašnjena kao Romi/Romkinje na evidenciji Zavoda;

- da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima;

- da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;

- da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program;

- da dostavi program u kojem će obrazložiti potrebe i  razloge prijema novih radnika;

- da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak;

- da ne zapošljava lica kojima je kod istog poslodavca prestao radni odnos u

  posljednjih 12 mjeseci;

- da broj zaposlenih nije manji u posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja, osim u slučaju

  normalne fluktuacije radnika (preseljenje, smrt, penzionisanje);

- da je ispunio ranije ugovorene obaveze ukoliko je bio korisnik sredstava Zavoda.

Sredstva se neće odobravati poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica čije je zapošljavanje Zavod već finansirao u prethodne tri godine po ranijim projektima zapošljavanja.

Poslodavac može primiti radnika u radni odnos po objavljivanju Javnog poziva i podnošenju zahtjeva, a prije donošenja odluke Upravnog odbora.

Realizacija zapošljavanja radnika iz prethodnog stava može se prihvatiti samo ukoliko Upravni odbor donese odluku o odobravanju sredstava za zapošljavanje.

Pri obradi zahtjeva mogu se uzeti u obzir i sljedeći kriterijumi:

- vrsta djelatnosti poslodavca;

- razvijenost opštine na čijoj teritoriji se obavlja djelatnost;

- dužina obavljanja djelatnosti;

- broj i struktura lica koja se zapošljavaju (korisnici novčane naknade, lica kojima je do sticanja uslova za starosnu penziju potrebno do tri godine staža osiguranja, lica koja se vode na evidenciji duže od jedne godine, lica sa invaliditetom);

- prethodno korišćena sredstva subvencije i zadržanje radnika u radnom odnosu i nakon isteka ugovorne obaveze;

- povećanje ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca  u posljednjih šest mjeseci;

- finansijski pokazatelji.

3.  Način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou  prema sjedištu poslodavca i prebivalištu nezaposlenog lica kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje njnjnj.zzzrs.net. Uz zahtjev se, zavisno od toga da li se konkuriše za sredstva samozapošljavanja ili zapošljavanje kod poslodavaca, podnosi:

3.1. Za samozapošljavanje:

- rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika ili potvrda o pokretanju  registracije preduzetničke djelatnosti;

- biznis plan (može se preuzeti u nadležnom birou ili internet stranici Zavoda);

- dokaz o uspješno završenoj obuci iz preduzetništva.

3.2. Za poslodavca:

- rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;

- rješenje o registraciji  u Poreskoj upravi (JIB);

- program zapošljavanja (prema pripremljenom obrascu koji se može preuzeti i na internet stranici Zavoda);

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljednjem završnom računu ovjeren od  strane APIFA-a Republike Srpske za pravna lica ili propisani obrasci za  preduzetnike i za male preduzetnike (obrasci 1007 i 1004, 1005 i 1006);

- poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske. Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev;

- kopija ugovora sa bankom o otvaranju žiro-računa ili kopija kartona deponovanih potpisa;

- dokaz o broju zaposlenih za posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u

  kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja (prednja strana obrasca 1002- mjesečna prijava poreza po odbitku, za šest mjeseci koji prethode mjesecu podnošenja  zahtjeva);

4. Obaveze korisnika subvencije su:

4.1. Obaveze nezaposlenih lica:

-  da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;

-  da omogući Zavodu da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza korisnika sredstava;

-  da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom,  u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

4.2. Obaveze poslodavaca:

-  da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;

-  da u roku do 30 dana od zaključenja ugovora sa Zavodom primi radnike u radni odnos i sa istim zaključi ugovor o radu u skladu sa zakonskim propisima na  puno radno vrijeme i na vremenski period od najmanje 12 mjeseci;  

-  da omogući Zavodu da prati i kontroliše trajanje radnog odnosa radnika najmanje 12  mjeseci od dana prijema radnika u radni odnos;

-  da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

Korisnik subvencije je dužan da prilikom realizacije ugovornih obaveza dostavi Zavodu garanciju banke na iznos prve uplate sredstava ukoliko ista prelazi iznos od 10.000 KM, odnosno do 10.000 KM bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom.

Rok važenja garancije ne može biti kraći od 14 mjeseci računajući od dana prijema poslednjeg radnika.

Nezaposleno lice - korisnik subvencije za samozapošljavanje dužan je dostaviti Zavodu bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom kao sredstvo obezbjeđenja ugovornih obaveza.

Korisnik subvencije koji u cjelosti ili djelimično ne izvrši ugovorene obaveze po programu dužan je Zavodu vratiti cjelokupan iznos doznačenih sredstava.

5. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

V

P R O G R A M

PODRŠKE ZAPOŠLjAVANjU MLADIH  SA VSS  U STATUSU PRIPRAVNIKA U 2018. GODINI

1.  Predmet poziva

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje "Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2018. godini" čija je ukupna vrijednost 5.958.418,08 KM, a koji se finansira iz sredstava Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Program ima za cilj osposobljavanje mladih lica sa evidencije nezaposlenih lica za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci. Pripravnički staž za lica sa VSS traje 12 mjeseci.

Programom je obuhvaćeno sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža za 909 mladih visokoobrazovanih kadrova sa evidencije Zavoda za zapošljavanje bez radnog iskustva kroz dvije komponente:

I Komponenta: Sufinansiranje 100% iznosa bruto plate za 142 djece poginulih boraca sa VSS bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj komponenti iznosi 9.552,24 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne neto plate od 500 KM čiji je bruto iznos 796,02 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 1.356.418,08 KM.

                        

II Komponenta: Sufinansiranje neto plate za 767 lica sa VSS bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj komponenti iznosi 6.000,00 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne neto plate od 500 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 4.602.000,00 KM.

Sredstva se po Komponenti I doznačavaju poslodavcima na bazi mjesečnih refundacija nakon dostavljenog dokaza o isplaćenoj plati, porezima i doprinosima iz ličnih primanja.

Sredstva se po Komponenti II doznačavaju poslodavcima na bazi mjesečnih refundacija nakon dostavljenog dokaza o isplati neto plate.

Poslodavac u skladu sa svojim mogućnostima i internim aktima može pripravniku isplatiti veća sredstva od predviđenih.

2. Prava i uslovi učešća

Pravo učešća imaju svi poslodavci iz Republike Srpske koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

Subvenciju po Programu mogu ostvariti poslodavci pod sljedećim uslovima:

- da primi na obavljanje pripravničkog rada lica iz utvrđene ciljne grupe koja su prijavljena na evidenciju nezaposlenih;

- da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima;

- da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;

- da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program;

- da dostavi program u kojem će obrazložiti potrebe i razloge prijema lica iz utvrđene ciljne grupe na obavljanje pripravničkog staža;

- da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak;

- da je ispunio ranije ugovorene obaveze ukoliko je bio korisnik sredstava Zavoda;

- da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje nezaposlenih lica.

Pri obradi zahtjeva mogu se uzeti u obzir i sljedeći kriterijumi:

- vrsta djelatnosti poslodavca;

- razvijenost opštine na čijoj teritoriji se obavlja djelatnost;

- dužina obavljanja djelatnosti;

- broj i struktura lica koja se zapošljavaju (lica koja se vode na evidenciji duže od jedne godine, lica sa invaliditetom);

- prethodno korišćena sredstva subvencije i zadržanje radnika u radnom odnosu i nakon isteka ugovorne obaveze;

- finansijski pokazatelji.

3. Način podnošenja zahtjeva potrebna dokumentacija

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou prema sjedištu poslodavca, kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje njnjnj.zzzrs.net. Uz zahtjev se podnosi sljedeća dokumentacija:

- rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;

- rješenje o registraciji u Poreskoj upravi (JIB);

- program osposobljavanja pripravnika prema pripremljenom obrascu koji se može preuzeti i na internet stranici Zavoda;

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljednjem završnom računu ovjeren od strane APIFA-a Republike Srpske za pravna lica ili propisani obrasci za preduzetnike i za male preduzetnike (obrasci 1007 i 1004, 1005 i 1006);

- poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske. Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev;

- kopija ugovora sa bankom o otvaranju žiro-računa ili kopija kartona deponovanih potpisa.

4. Obaveze poslodavaca korisnika subvencije su:

-  da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;

- da u roku do 30 dana od zaključenja ugovora sa Zavodom primi pripravnika na obavljanje pripravničkog staža i sa istim zaključi ugovor o obavljanju pripravničkog rada u skladu sa zakonskim propisima na puno radno vrijeme i na vremenski period od najmanje 12 mjeseci;  

-  da omogući Zavodu da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza poslodavca;

-  da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

5. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava za KomponentuII Programa, a najdalje do 31.12.2018. godine, a za Komponentu II Programa 30 dana od dana objavljivanja.

VI

  PROGRAM OBUKE, DOKVALIFIKACIJE I

PREKVALIFIKACIJE U 2018. GODINI

1.  Predmet poziva

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje "Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2018. godini", čija je ukupna vrijednost 1.000.000 KM, a koji se finansira iz sredstava Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u iznosu od 900.000 KM i sredstava Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća u iznosu od 100.000 KM

Programom je obuhvaćeno finansiranje obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije i zapošljavanje kod poznatog poslodavca nakon uspješno provedene obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Ciljnu grupu čine nezaposlena lica zaključno sa IV stepenom stručne spreme, koji aktivno traže zaposlenje i prijavljeni su na evidenciju nezaposlenih.

Program se provodi kroz dvije komponente i to:

Komponenta I:

Program dokvalifikacije podrazumijeva sticanje novog znanja u okviru istog zanimanja sa ciljem povećanja nivoa kompetencija a u svrhu zapošljavanja.

Program prekvalifikacije podrazumijeva obrazovanje i osposobljavanje za drugo zanimanje radi zapošljavanja.

Program obuka namijenjen je teže zapošljivim nezaposlenim licima radi sticanja dodatnih znanja i vještina s ciljem unapređenja kompetencija, povećanja konkurentnosti i zapošljivosti na tržištu rada.

Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija će se provoditi u obrazovnim, naučnim i drugim institucijama koje su verifikovane za obavljanje tih aktivnosti.

Sredstva za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju po jednom nezaposlenom licu u ovoj Komponenti odobravaju se do 3.000 KM.

Komponenta II:

Obuke na zahtjev poslodavaca organizuju se radi sticanja znanja i vještina potrebnih radi obavljanja poslova na konkretnom radnom mjestu, na zahtjev poslodavca, ukoliko na evidenciji nema lica sa potrebnim znanjima i vještinama. Obuke se organizuju na period od jednog do tri mjeseca.

Sredstva za obuku po jednom nezaposlenom licu u ovoj Komponenti odobravaju se do 1.500 KM.

Realizacija ovoga Programa i način doznačavanja sredstava vršiće se u skladu sa  Programom i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/17), dok će se obaveze poslodavaca i nezaposlenih lica precizirati ugovorom.

Zavod će vršiti praćenje i kontrolu Programa u periodu od najmanje 12 mjeseci od  dana zasnivanja radnog odnosa.

Sredstva se odobravaju bespovratno, a  doznačavanje  će se vršiti  na sljedeći način:

Za Komponentu I:

-  20% troškova obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije po potpisivanju ugovora sa Zavodom, dostavljanju ugovora između poslodavca i verifikovane institucije i specifikacije ukupnih troškova obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije.

-   80% troškova obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije nakon završetka iste, dostavljenog dokaza da je lice uspješno završilo obuku, dokvalifikaciju/prekvalifikaciju i dostavljenog ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa licem koje je uspješno završilo obuku, dokvalifikaciju/prekvalifikaciju.

Sredstva će se doznačavati verifikovanoj instituciji koja će vršiti obuku, dokvalifikaciju/prekvalifikaciju.

Za Komponentu II:

 -  50% troškova obuke po potpisivanju ugovora sa Zavodom.

 -  50% troškova obuke nakon završetka iste, dostavljenog dokaza da je lice uspješno završilo obuku i dostavljenog ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa licem koje je uspješno završilo obuku.

Sredstva će se doznačavati poslodavcu koji vrši obuku i zapošljava lica.

Poslodavac bira nezaposlena lica iz ciljne grupe koja se upućuju na obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, ali ista moraju biti sa evidencije nezaposlenih.

Sa licima koja su uspješno završila obuku poslodavac sklapa ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

                         

2.  Prava i uslovi učešća

Pravo učešća imaju poslodavci iz Republike Srpske iz oblasti privrede, koji ispunjavaju sljedeće uslove:

- da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima;

- da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;

- da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program;

- da dostavi  program u kojem će obrazložiti potrebe i razloge prijema novih

  radnika i obrazložiti potrebu za pripremom radnika, odnosno obuku,  

  dokvalifikaciju i prekvalifikaciju;

- da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni

  postupak;

- da ne zapošljava lica kojima je kod istog poslodavca prestao radni odnos u

  posljednjih 12 mjeseci;

- da broj zaposlenih nije manji u posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja, osim u slučaju

  normalne fluktuacije radnika (preseljenje, smrt, penzionisanje);

- da je ispunio ranije ugovorene obaveze ukoliko je bio korisnik sredstava Zavoda.

da posjeduje specifikaciju ukupnih troškova osposobljavanja po namjenama kao i ugovor sa verifikovanom institucijom za provođenje obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije;

- da precizira broj određenih radnika kao i zanimanja za koja se vrši obuka kao i verifikovanu instituciju za izvođenje obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije;

- da precizira dužinu trajanja, način izvođenja obuke i rok za zasnivanje radnog odnosa nakon završetka obuke;

- da ima odluku da će svi radnici, nakon uspješno završene stručne pripreme

 biti raspoređeni na određene poslove i radne zadatke na neodređeno vrijeme.

Ograničava se broj lica za obuku, dokvalifikaciju/prekvalifikaciju po jednom poslodavcu i to na maksimalno 30 lica.

Poslodavac može uputiti radnike na obuku, dokvalifikaciju/prekvalifikaciju odmah po podnošenju zahtjeva, odnosno prije odluke Upravnog odbora o odobravanju sredstava, kada u saradnji sa nadležnim biroom utvrdi da su lica koja se obučavaju iz ciljne grupe Programa i da takvih lica nema na evidenciji. Međutim, realizacija programa se može prihvatiti samo ukoliko Upravni odbor donese odluku o odobravanju sredstava za zapošljavanje.

3. Način podnošenja zahtjeva potrebna dokumentacija

Zahtjev za korišćenje sredstava se podnosi nadležnom birou na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou prema sjedištu poslodavca kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje (njnjnj.zzzrs.net.) Uz zahtjev se podnosi:

- rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;

- rješenje o registraciji  u Poreskoj upravi (JIB);

- program zapošljavanja;

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljednjem završnom računu ovjeren od strane APIFA-a Republike Srpske za pravna lica ili propisani obrasci za preduzetnike i za male preduzetnike;

- poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske. Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev;

- dokaz o broju zaposlenih za posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u

  kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja (prednja strana obrasca 1002 - mjesečna prijava poreza po odbitku, za šest mjeseci koji prethode mjesecu podnošenja zahtjeva).

Uz zahtjev za korišćenje sredstava po Komponenti I pored dokumentacije koju je poslodavac obavezan podnijeti po programu za zapošljavanje, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

- program dokvalifikacije i prekvalifikacije radnika radi zapošljavanja sa brojem radnika kao i zanimanja za koje se vrši prekvalifikacija/dokvalifikacija, dužinom trajanja, načinom izvođenja i rokom zasnivanja radnog odnosa nakon završene obuke;

- ugovor između poslodavca i verifikovane institucije koja će vršiti obuku,                                  

  dokvalifikaciju/prekvalifikaciju;

- specifikacija ukupnih troškova osposobljavanja po namjenama;

- odluka poslodavca da će svi radnici nakon uspješno završene prekvalifikacije odnosno dokvalifikacije biti raspoređeni na određene poslove i radne zadatke.

Uz zahtjev za korišćenje sredstava po Komponenti II pored dokumentacije koju je poslodavac obavezan podnijeti po programu za zapošljavanje, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

- program obuke radnika radi zapošljavanja sa brojem radnika kao i zanimanja za koje se vrši obuka, dužinom trajanja, načinom izvođenja i rokom zasnivanja radnog odnosa nakon završene obuke;

- specifikaciju ukupnih troškova obuke;

- odluka poslodavca da će svi radnici nakon uspješno završene obuke biti                               

  raspoređeni na određene poslove i radne zadatke.

4. Obaveze korisnika subvencije su:

- da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom za zapošljavanje i u roku do 15 dana od potpisivanja ugovora početi sa obukom, dokvalifikacijom/prekvalifikacijom  radnika.

- da nakon završetka obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije dostavi odgovarajuće uvjerenje pojedinačno za svakog radnika da su uspješno završili obuku, dokvalifikaciju/prekvalifikaciju. 

-  da u roku koji ne može biti duži od osam dana po završenoj obuci, dokvalifikaciji/prekvalifikaciji zaključi ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa radnicima koji su uspješno završili obuku, dokvalifikaciju/ prekvalifikaciju u skladu sa zakonskim propisima.

-  da omogući Zavodu da prati i kontroliše trajanje radnog odnosa radnika najmanje 12 mjeseci od dana prijema radnika u radni odnos,

-  da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

Korisnik subvencije je dužan da prilikom realizacije ugovornih obaveza dostavi Zavodu garanciju banke na iznos prve uplate sredstava ukoliko ista prelazi iznos od 10.000 KM, odnosno do 10.000 KM bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom.

Rok važenja garancije ne može biti kraći od 14 mjeseci računajući od dana prijema posljednjeg radnika.

Poslodavac koji u cjelosti ili djelimično ne izvrši ugovorene obaveze po programu dužan je Zavodu vratiti cjelokupan iznos doznačenih sredstava.

5. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv za je otvoren 30 dana od dana objavljivanja

Detaljnije informacije mogu se dobiti u filijalama Zavoda i to na sljedeće brojeve telefona:

Banjaluka                    051/216-523

Bijeljina                    055/226-850

Zvornik                      056/490-145

Doboj                          053/242-162

Prijedor                    052/214-522

Istočno Sarajevo      057/226-094

Trebinje                     059/272-310

Takođe, detaljnije informacije mogu se naći i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje (www.zzzrs.net.)

KONKURS za korišćenje subvencija za zapošljavanje Zavoda za zaposljavanje Republike Srpske

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…