All for Joomla All for Webmasters
ponedeljak, 19 mart 2018 10:47

Javni poziv

http://www.opstina-novigrad.com/index.php/aktuelno-opstina/252-javni-poziv-za-dodjelu-opreme-i-usluga-za-proizvodnju-sira

 

 

ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 97/16) и члана 66. Статута општине Нови Град («Службени гласник општине Нови Град» број 2/17), Начелник општине Нови Град о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
за додјелу опреме и услуга за производњу сира

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ

1.1 ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива је одабир 1 корисника за додјелу опреме, услуга и радова за производњу сира на подручју општине Нови Град и то:

• опрема: центрифугална мобилна пумпа 1000 лит/с, дупликатор (сирозготивљач) 100 л, канта ростфрај 30 л за ношење млијека, пнеуматска преса за сир, калупи за сир, индустријски судопер, цијевни филтер 1000 лит/с, предпреса за сир, пунилица - дозер за сурутку, лактофриз 100 л, полице за сир 5 м са два нивоа, бојлер;
• радови: малтерисање плафона - 18 м², малтерисање зидова – 65 м², постављање подних плочица – 12 м², постављање зидних плочица – 38 м², бојење плафона – 45 м², постављање плафоњерки – 2 комада, прилагођавање водоводних инсталација – 5 м, уградња прозора са мрежом – 3 м²;
• услуге: стручна помоћ и подршка за производњу сира – 6 мјесеци;

Опрема и радови који су предмет Јавног позива, испуњавањем услова дефинисаних посебним Уговором са корисниkom, протеком времена од 3 године прелази у трајно власништво корисника. Примјер Уговора је приложен уз Јавни позив.

1.2 НАМЈЕНА

Развој прерађивачких капацитета за традиционалне млијечне производе у руралном подручју општине Нови Град у циљу повећања степена тржишности и финализације пољопривредних производа.

2. ПРАВИЛА ЈАВНОГ ПОЗИВА

2.1 ПРАВО НА ПРИЈАВУ

Право на пријаву имају регистрована и нерегистрована пољопривредна газдинства са обавезом накнадног уписа у Регистар комерцијалних пољопривредних газдистава, за она газдиства која нису у Регистар уписана као комерцијална. Обавезно је подношње Пријаве од стране пунољетног члана газдинства женскога пола.

2.2 ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ

• носилац пријаве на Јавни позив је незапослена особа, женског пола, 
• пољопривредно газдинство је са сједиштем на подручју општине Нови Град,
• пољопривредено газдинство производи млијеко и млијечне производе,
• пољопривредно газдинство врши продају млијека и млијечних производа, 
• пријава на Јавни позив укључује два партнерска пољопривредна газдинства која ће обезбјеђивати сировину за производњу,
• пољопривредно газдинство располаже слободним простором за потребе производног процеса од најмање 18 м² (12 м² + 6 м²), са додатном просторијом за пријем млијека оквирне површине 4-5 м²,
• спремност на упис газдинства у Регистар комерцијалних пољопривредних газдинства,

2.3 ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ

• статус комерцијалног пољопривредног газдинства,
• носилац породичног пољопривредног газдинства је особа женског пола, уколико се ради о регистрованом газдинству,
• носиоци партнерских пољопривредних газдинстава су особе женског пола, уколико се ради о регистрованом газдинству,
• пољопривредно газдинство броји 4 или више чланова,
• чланови газдинства припадају категорији расељених лица или повратника,
• члан газдинства/породице је лице са инвалидитетом, 
• број пунољетних незапослених чланова пољопривредног газдинства,
• број чланова пољопривредног газдинства млађих од 12 година,

2.4 ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА

• ступање у уговорни однос са Општином Нови Град којим се дефинишу међусобна права и обавезе, кориштење и располагање додјељеном опремом,
• ступање у уговорни однос са два пољопривредна газдинства као снабдјевачима сировином,
• регистрација комерцијалног пољопривредног газдинства (уколико већ није регистровано), са тим да је као носилац пријављен члан газдинства женског пола, 
• извјештавање Одјељења за привреду и пољопривреду о процесу производње и стању додијељене опреме,
• упис два партнерска газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава (уколико већ нису), није нужан упис у Регистар комерцијалних пољопривредних газдинстава, 
• у случају отказа Уговора да врати додјељену опрему као и да надокнади вриједност изведених грађевинских радова, коригованих са припадајућом стопом амортизације.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

3.1 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јавни позив је отворен 8 дана, од 19.3.2018. године, до 26.3.2018. године. Неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.

3.2 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Пријава,
2. Копија личне карте,
3. Потврда о радном статусу са Завода за запошљавање Републике Српске,
4. Потврда о регистрацији газдинства, уколико се ради о регистрованом газдинству,
5. Кућна листа,
6. Овјерена Изјава којом се потврђује располагањем простором од најмање 18м² (12м² + 6м²), са додатном просторијом за пријем млијека површине 4-5 м²,
7. Овјерена заједничка изјава подносиоца пријаве и представника два партнерска газдинства, као испоручилаца сировине, о сарадњи у процесу производње,
8. Овјерена Изјава да се на газдинству производи млијеко и млијечни производи те врши њихова дистрибуција на комерцијалној основи,
9. Овјерена Изјава о спремности уписа газдинства у Регистар комерцијалних пољопривредних газдинстава, уколико то већ није случај,
10. Овјерена Изјава представника два партнерска газдинства о спремности на упис газдинстава у Регистар пољопривредних газдинстава, уколико то већ није случај,

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈАВА

По истеку пријавног рока, Комисија именована од стране Начелника утврђује испуњеност услова Јавног позива, по свакој појединачној пријави, те након обављених теренских посјета врши одабир три пољопривредна газдинства/корисника са највећим укупним бројем бодова.

Систем бодовања за додатне критеријуме
БР. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМ ИНДИКАТОР БРОЈ БОДОВА
1. Комерцијално пољопривредно газдинство Потврда о регистрацији газдинства издана од надлежног органа (АПИФ) 10
2. Носилац газдинства особа женског пола Потврда о регистрацији газдинства издана од надлежног органа (АПИФ) 10
3. Носиоци партнерских газдинстава особе женског пола, уколико се ради о регистрованом газдинству Потврда о регистрацији газдинства издана од надлежног органа (АПИФ) 1 газдинство 5 бодова
4. Газдинство броји 4 или више чланова Кућна листа 5
5. Чланови газдинства припадају категорији расељених лица или повратника Потврда издана од надлежног органа (Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске) 5
6. Члан газдинства/породице је лице са инвалидитетом Доказ из релевантне документације лица 5
7. Број пунољетних незапослених чланова газдинства Потврда са Бироа за запошљавање 1 члан 5 бодова
8. Број чланова газдинства млађих од 12 година Кућна листа 1 члан 5 бодова

5. НАПОМЕНА

Формулари за пријаву са пратећом документацијом се могу преузети на Инфо пулту Административне службе Општинске управе Нови Град или на интернет страници http://www.opstina-novigrad.com/.

Пријаве са пратећом документацијом се подносе у запечаћеној коверти поштом на адресу ,,Општина Нови Град, Петра Кочића бр.2, 79 220 Нови Град“ или директно на шалтер број 4 Административне службе Општинске управе Нови Град, са назнаком ,,За Јавни позив за додјелу опреме и услуга за производњу сира – Не отварати прије састанка Комисије“

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
____________________________
Мирослав Дрљача, дипл. инж.шум.

No automatic alt text available.

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…