All for Joomla All for Webmasters

Jugoton

Jugoton  - emisija evergreen muzike. U emisiji Jugoton slušamo pjesme koje su ...

TOP 5

Top 5 – emisija zabavne muzike. U emisiji Top 5 slušamo hitove zabavne ...

Zabavno veče

Zabavno veče je emisija narodne muzike. U emisiji Zabavno veče slušamo hitove ...

Info sport

Emisija u kojoj govorimo o sportskim događajima u našem gradu, državi, regiji i ...

Emisija za selo i poljoprivredu

U emisiji za selo i poljoprivredu  informišemo vas o aktuelnostima vezanim za ...
ponedeljak, 20 mart 2017 00:00

Sjednica Doma naroda BiH zakazana, održavanje upitno

Tri od pet de­le­ga­ta iz klu­ba srpskog na­ro­da u Do­mu na­ro­da Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH, i to Sre­do­je No­vić (SNSD), Ne­boj­ša Ra­dma­no­vić (SNSD) i Dra­gu­tin Ro­dić (DNS), oba­vi­jes­ti­li su da ne­će do­ći na sje­dni­cu tog Do­ma u ponedjeljak.

Pot­vrdiv­ši to, prvi za­mje­nik pred­sje­da­va­ju­ćeg Do­ma na­ro­da Ognjen Ta­dić is­ta­kao je u nedjelju da, ako njih tro­ji­ca ne do­đu na sje­dni­cu, on­da ne­će bi­ti kvo­ru­ma pa ti­me ni sje­dni­ce.

"Pi­taj­te njih za ra­zlo­ge. To je bi­la sa­mo te­le­fon­ska in­for­ma­ci­ja. Bi­će ko­le­gij pri­je sje­dni­ce pa će­mo vi­dje­ti", re­kao je Ta­dić.

Sa­fe­ta Sof­ti­ća, dru­gog za­mje­ni­ka pred­sje­da­va­ju­ćeg Do­ma na­ro­da, o ne­do­las­ku tri de­le­ga­ta iz RS oba­vi­jes­tio je Ta­dić.

"Pre­nio mi je da je do­bio usme­nu in­for­ma­ci­ju. Ne znam ra­zlo­ge. Ne znam je li Ta­dić uspio do­bi­ti i pred­sje­da­va­ju­ćeg Ba­ri­šu Čo­la­ka", do­dao je Sof­tić.

Zden­ka Džam­bas, za­mje­nik pred­sje­da­va­ju­ćeg Klu­ba hrvat­skog na­ro­da, ka­za­la je da joj je žao ako sje­dni­ce za­is­ta ne bu­de, jer se na­da­la da će po­če­ti ne­što kon­kre­tno ra­di­ti.

"Bi­lo je sve nor­mal­no na ko­mi­si­ja­ma. To su akti­vni po­sla­ni­ci. Ne znam šta to zna­či da ne­će do­ći, ne­mam pra­vu in­for­ma­ci­ju", do­da­la je Džam­ba­so­va.

Si­fet Po­džić, za­mje­nik pred­sje­da­va­ju­ćeg Klu­ba boš­nja­čkog na­ro­da, is­ta­kao je da ni on ne­ma ni­ka­kvu in­for­ma­ci­ju pa je ne mo­že ko­men­ta­ri­sa­ti.

"Sje­dni­ca je za­ka­za­na za 12 sa­ti i ja ću do­ći", na­po­me­nuo je Po­džić.

Do Ro­di­ća, No­vi­ća i Ra­dma­no­vi­ća ni­smo us­pje­li do­ći, kao ni do ve­ći­ne de­le­ga­ta, uklju­ču­ju­ći pred­sje­da­va­ju­ćeg Do­ma na­ro­da.

Ni­smo us­pje­li do­bi­ti in­for­ma­ci­ju da li će No­vić i Ro­dić do­ći na sje­dni­cu Us­ta­vno­pra­vne ko­mi­si­je Do­ma na­ro­da, či­ji su čla­no­vi, a či­ja je sje­dni­ca ta­ko­đe u ponedjeljak, pri­je za­ka­za­ne sje­dni­ce Do­ma na­ro­da.

Sjednica Doma naroda BiH zakazana, održavanje upitno

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…